•  

 

Informace o hodnocení žáků a předání vysvědčení za 1. pololetí

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou a dle doporučení MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a ČŠI (Česká školní inspekce) vydaného 4. 1. 2021.

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale také může být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;
 • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).
Pro konzultace k jednotlivým známkám v pololetním hodnocení je možné využít konzultační hodiny příslušných pedagogů zveřejněných na webových stránkách školy po předchozí domluvě.
 
Předávání vysvědčení
MŠMT vydalo následující opatření:
Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
 
Škola sdělí 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům formou zpřístupnění ve školním informačním systému Škola OnLine v části hodnocení žáka/studenta (poslední modře podbarvený sloupeček). Výpis bude žákovi předán při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným.
 
V Plzni dne 7. 1. 2021
Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy
 
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100