•  

 

Matematika s chutí

 

Projekt Matematika s chutí

5. A, 7. A
 
Škola se má snažit probudit v každém žákovi touhu po poznávání a přivést ho k tomu, aby usiloval o co nejvyšší kvalitu (což je leckdy něco jiného než co nejlepší známky).
Projekt je uvážlivou reakcí na prokázané zhoršení výsledků povinného vzdělávání v matematice i na doložené velmi negativní postoje českých žáků k její výuce.Výuka v mnoha školách je zaměřena spíše na reprodukci a imitaci než na tvořivost žáka a na rozvoj jeho intelektu a osobnosti. Objevovat, klást si otázky a hledat na ně odpovědi se žáci nemůžou naučit tím, že budou sebepozorněji sledovat výklad učitele. Učitel v nich musí vzbudit potřebu poznávat, musí je přivést k činnostem, při nichž si budou sami klást otázky a hledat na ně odpovědi, budou sami pátrat a objevovat.
Jde především o aktivitu všech žáků provázenou jejich vzájemnou a trvalou diskusí o tom, co objevují. Výklad učitele zcela chybí, případně zřetelně ustupuje do pozadí a ztrácí význam. V důsledku realizace třídního projektu neklesne úroveň poznatků osvojených žáky. Budou se k nim však dostávat aktivněji a s lepším porozuměním základním principům, naučí se spolupracovat a vážit si myšlenek ostatních, uvidí smysl toho, co se v matematice učí. Na základě této zkušenosti budou tvořivěji a odvážněji získávat další vlastní poznatky nejen v matematice, ale i v ostatních předmětech. Existuje řada důvodů, proč by tyto změny ve výuce matematiky měly prospět také dětem žijícím v méně podnětném prostředí.
Do projektu Matematika s chutí se zapojily dvě třídy – 5. A a 7. A. Projekt je celoroční a má v dlouhodobé perspektivě přinést zásadní změnu postojů mladých lidí k matematice a k oborům, které se opírají o matematické poznatky, logické myšlení a metody vědeckého poznání. Takových oborů stále přibývá. Změna přístupu k výuce matematiky může v budoucnu pomoci zvýšit konkurenceschopnost českého vysokého školství a ekonomiky.
Projekt obou tříd se nazývá Geometrie kolem mě a žáci budou celý rok spojovat své matematické poznatky s praktickým životem. Dostanou příležitost objevovat samostatně nebo společně ve skupinkách (bez přímého vedení učitele) zákonitosti a souvislosti přiměřeně složitého prostředí. Uvědomí si a osahají vztah mezi realitou a modelem. Budou se učit vnímat architekturu kolem sebe, prostorové vztahy a vyzkouší si i svoji manuální zručnost. Své aktivity budou provádět nejen v učebně, ale i venku.
Mladší žáci 5. ročníku se zaměří na poznávání, zjišťování a ověřování toho, jak je jejich blízké okolí spjato s geometrií. Rozeznávání, pojmenování, vymodelování a popis základních rovinných útvarů a jednoduchých těles pomohou žákům uvědomit si prostor a rovinu. Budou nacházet v realitě reprezentaci těles a tvarů. Přímku, polopřímku, úsečku a jejich vzájemné polohy prozkoumají žáci ve svém blízkém okolí. V terénu si rozvinou svoji dovednost zjistit obsah a obvod geometrických útvarů. Osovou souměrnost uplatní a ověří na příslušných předmětech či stavbách pomocí fotografie. Rovinné útvary ze svého okolí vymodelují pomocí stavebnice špejlí. V přírodě budou žáci provádět odhady délek úseček, jejich měření a následné porovnávání. Uvědomí si i správné používání jednotek délky. Zjištěnou realitu budou přenášet i na papír formou konstrukčních úloh, ve kterých použijí vlastnosti těchto základních útvarů. Žáci si rovněž vyzkouší základní konstrukce v programu GeoGebra, budou se společně učit plánovat, tvořit, spolupracovat, komunikovat a využívat získaných matematických dovedností. Prozkoumají s pomocí internetu nebo literatury řadu zajímavostí např. historii geometrie, významné osobnosti, pozoruhodné stavby, propojení geometrie s různými profesemi. Budou hledat a fotografovat ve svém okolí osově souměrné útvary a tvořivě s nimi dále pracovat. Některé úkoly budou žáci plnit společně ve škole, některé si zpracují sami doma. Výsledky své práce budou shromažďovat, zpracovávat a na konci školního roku prezentovat podle svých možností a zájmu (modely, fotografie, tabulky, grafy, prezentace PowerPoint). Žáci si zhodnotí své celoroční úsilí. Seznámí své spolužáky s tím, co je nejvíce zaujalo, bavilo nebo překvapilo. Pochlubí se s tím, na co si přišli sami nebo s pomocí svých kamarádů. Nezapomenou na to, co by příště dělali jinak. Snahou projektu bude propojit výuku v učebně s praxí a zaujmout žáky tak, aby viděli smysl toho, co se učí.
 
Starší žáci fiktivně vycestují jako expedice odborníků na cestu kolem světa za poznáním a zkoumáním významných architektonických památek a staveb. Při svých cestách budou řešit různé matematické problémy a objevovat mnoho zajímavých poznatků. Vytvoří modely staveb pomocí sítí těles a procvičí si na nich povrchy a objemy těles. Celá řada dalších zajímavých činností bude zaměřena na učivo, které si žáci mají v 7. ročníku osvojit. Budou např. objevovat různá shodná zobrazení a hledat je kolem sebe, především v architektuře. Osovou a středovou souměrnost využijí při tvorbě rozety ve výtvarné výchově, geometrické obrazce uplatní v Tangramu – hlavolamu ze staré Číny. Vytvoří společně plány staveb a porovnají je se skutečností, měřítko plánu a mapy uplatní v praktických úlohách. Prozkoumají zlatý řez a budou hledat jeho vztah s matematikou, s přírodou a s uměním. Zjistí, např. jak příroda ovládá geometrii a co je to posvátná geometrie. Projekt se samozřejmě neobejde bez fotografií, které si budou žáci průběžně pořizovat. Jednotlivé činnosti se neobejdou bez společného prolínání s dalšími předměty - např. s výtvarnou výchovou, informatikou, zeměpisem nebo dějepisem. Výsledky své práce budou stejně jako mladší žáci průběžně prezentovat svým spolužákům ve třídě a na konci školního roku vytvoří závěrečnou prezentaci a společně si zhodnotíme své celoroční úsilí.

 

        

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100