miš


www.minimalizacesikany.cz

Cílem projektu Minimalizace šikany je najít cestu, jak účinně snížit výskyt šikany na škole a řešení nabídnout k širokému použití na základních a středních školách. Důvodem vzniku projektu MIŠ je alarmující výskyt šikany na školách. Pokud budou pedagogové na řešení šikany odborně připraveni a budou mít oporu v rodičovské veřejnosti, bude možné se šikanou úspěšně bojovat. Šikanu nelze zcela vymýtit, ale lze ji snižovat či omezovat.
        
Minimum pro rodiče

1. Rodiče by si měli všímat nejrůznějších projevů, které by mohly být známkou šikany. Mohou to být například změny chování a nálady dítěte, bolesti břicha před cestou do školy, poničené pomůcky nebo stálý nedostatek peněz.
2. Pokud se dítě se svým trápením svěří, je důležité, aby mu rodiče věřili a citově ho podpořili.
3. Je potřeba zjistit co, kdy, kde a jak se stalo.
4. Následuje návštěva školy. Je důležité informovat třídního učitele a ředitele a zjistit, zda je škola schopna odborně pomoci.
5. Rodiče se mohou obrátit na specialistu v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve středisku výchovné péče.
6. Širší informace rodiče najdou v knize Michala Koláře Bolest šikanování.

Dopis pro rodiče

Vážení rodiče,
i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů a rodičů. Prosíme Vás proto o pomoc. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a budeme ji ve spolupráci s Vámi a odborníky řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.
S přátelským pozdravem
kolektiv pedagogů 28. základní školy

Co je to šikanování?

Šikana je opakované a cílené ubližování (psychické i fyzické). O šikanu se jedná tehdy, je-li oběti nepříjemná, vadí jí. Je třeba si uvědomit, že tento jev se vyskytuje v mnoha prostředích a vyskytoval se i v minulosti, nebyl však řešen.
Na českých školách se s projevy šikany setkává v průměru kolem 40% žáků. Podle dotazníkového šetření provedeného sdružením Aisis je toto procento na naší škole nižší, přesto bereme problém vážně a chceme ve spolupráci s Vámi přispět k dalšímu zlepšení situace.

Práva a povinnosti dětí, rodičů a učitelů

Právem každého dítěte je bezpečné prostředí, proto by mělo být povinností i zájmem všech zúčastněných děti chránit.
K tomu je bezpodmínečně nutná spolupráce školy i rodičů. Základem této spolupráce je vzájemná informovanost o všech změnách v chování dítěte i o podezřeních. Abychom předešli případným problémům, prosíme vás o informaci například v těchto situacích:

změny v chování dítěte (např. zamlklost, neochota bavit se o škole, strach, …)
zničené školní potřeby, oblečení
ztráty peněz, věcí, …
známky fyzického násilí (modřiny, odřeniny)

Co dělat, jak se chovat?

Nepodceňovat, nezlehčovat, řešit aktuálně
Promluvit si s dítětem, pokusit se zjistit situaci.
Spojit se se školou (třídní učitel, výchovný poradce, vedení školy), s tím, komu důvěřujete. Telefonní čísla jsou uvedena na deskách žákovské knížky a na internetu (http://www.zs28plzen.cz).
Další postup řešit ve spolupráci se školou.

Co nabízíme?

vstřícnost, otevřenost, ochotu řešit problémy Vašeho dítěte
odborníky proškolené v oblasti minimalizace šikany (program Minimalizace šikany pořádaný sdružením Aisis). Informace o tomto programu najdete na adrese  www.minimalizacesikany.cz
kontakty na externí odborníky, kteří jsou schopni zajistit řešení závažnějších případů
besedy s odborníky o problémových tématech určené pro rodiče
preventivní program pro děti, který probíhá na škole od 6. do 9. třídy

Informace pro žáky

Vysvětlit pojem „šikana“ signálem je pocit „oběti“
Nelíbí se mi když, mi někdo ubližuje, (např: shazuje, schovává, ničí nebo bere mi věci, nadává mi, posmívá se mi, pošťuchuje mě , osahává mě, plive na mě). Cítím se nepříjemně, už to pro mě není legrace.
Nemusím se ale bát, protože není moje chyba, když mi někdo bezdůvodně a jakkoliv ubližuje. Jsou tu lidé, kteří mi pomohou a ochrání mě.
Co mám tedy dělat? Svěřit se tomu, komu důvěřuji, kdo mi může pomoci.
Vím, že na škole je schránka důvěry.
Vadí mi, když vidím, že někdo někomu ubližuje? Mělo by mi to vadit a jsem povinen to nahlásit. Pokud to neudělám, napomáhám zlu.
Šikana je trestný čin!

Základní kroky při řešení šikany

1. Odhad závažnosti problému ve skupině a rozpoznání,zda nejde o neobvyklou formu šikanování.
2. Rozhovor s informátory a oběťmi.
3. Nalezení vhodných svědků.
4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.
5. Ochrana oběti.
6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
7. Výchovná komise.
8. Rozhovor s rodiči obětí.
9. Práce s celou třídou.

Postup třídního učitele při podezření na šikanu

- Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy. Odhadnout stádium, ve kterém se šikana nachází.
- Oznámit své podezření vedení školy a výchovnému poradci, konzultovat další postup.
- Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, věnovat pozornost nesrovnalostem v časech, místech...
- Spojit se s rodiči případné oběti a poprosit je o spolupráci.
- Vyslechnout oběť - citlivě, zaručit důvěrnost informací.
- Vyslechnout agresory, znemožnit domluvu výpovědí.
- Požádat vedení školy o svolání výchovné komise.
- Individuálně pozvat k jednání rodiče agresorů.
- Pozvat rodiče obětí, domluvit se na opatřeních.
- Rozebrat situaci se třídou a nadále ji pozorně sledovat.
Vypracovaly: Mgr. Dana Havlová, Mgr. Ludmila Petráková
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100