Představujeme školní družinu

 

Činnost školní družiny se řídí vlastním Školním výchovně vzdělávacím programem schváleným dne 2008 (výňatek viz. níže).

OBSAH:

Kapitola první:                                                  Představujeme se - úvod, stručně

Kam směřujeme

-         Cíle zájmového vzdělávání

-         Formy zájmového vzdělávání

Kapitola druhá:                                                 Kdo nás vychovává - Personální zabezpečení

Kapitola třetí:                                                    Kde se scházíme

Ekonomické podmínky

Technické zázemí

Kapitola čtvrtá:                                                 Dodržujeme pravidla

Kapitola pátá:                                                   Co rádi děláme

Rádi si hrajeme i odpočíváme

Rádi máme hezké věci a pohodu         

Rádi máme pohyb

Rádi máme přírodu

Kapitola šestá:                                                  Plánujeme

Kapitola sedmá:                                               Navštěvujeme kroužky

___________________________________________________________________________

KAPITOLA PRVNÍ:

Telefon: 378 028 878, e-mail: vladarovama@zs28.plzen-edu.cz
Provoz školní družiny je od 6,00 do 17,00 hodin.

 

Kapacita: 300 dětí, 10 oddělení

Družinu navštěvují děti ve věku 1. – 5. třídy.

Hlavním cílem školní družiny je budovat velký a fungující kolektiv a nabízet zajímavou a bohatou zájmovou činnost.

Formy zájmového vzdělávání – pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost, činnost příležitostná, spontánní a individuální.

KAPITOLA DRUHÁ:

Kádrové zajištění:

Všechny vychovatelky splňují požadovanou kvalifikaci pro práci vychovatele ve ŠD.

 • Marcela Vladařová - vedoucí vychovatelka, oddělení Sluníčko
 • Helena Tomanová, oddělení Paraplata
 • Mgr. Kateřina Husová, oddělení Motýlek
 • Margita Pražáková, oddělení Sněhulák
 • Naďa Prokopová, oddělení Kvítek
 • Jitka Filipčíková, oddělení Hvězdička
 • Mgr. Marie Hradecká, oddělení Obláček
 • Jindřiška Kaslová, oddělení Kapka
 • Barbora Hirmanová, oddělení Duha

  Žáci 4. a 5. tříd budou rozděleni do výše uvedených oddělení.

 

___________________________________________________________

KAPITOLA TŘETÍ:

Technické zázemí:

Samostatná budova ŠD, družina je umístěna samostatně ve III. patře, k dispozici je 9 moderně vybavených oddělení - koberce, nový nábytek, společenské hry, stavebnice. Dále se zde nachází relaxační třída (herna) - maňáskové divadlo, televize, video, DVD, velkoplošná projekce, stolní tenis. Je zde i nově vybudovaná šatna.
Ve stejném objektu je i nově vybavená školní jídelna. Při své činnosti využíváme dvou počítačových učeben ve škole, tělocvičnu, školní kuchyňku, keramické dílny a hřiště u školy.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE KRYT Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZDROJŮ:

1.    z provozního příspěvku MMP:

2.    ze státní dotace (příspěvek KÚ Plzeňského kraje):

3.    příspěvek od rodičů:

a) Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně a je placen pololetně (750,-), prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet školy. Každoročně může být rozhodnutím ředitelky školy navýšen.

b) Pokud rodiče řádně odhlásí dítě ze školní družiny v průběhu pololetí, nebo dítě odejde na jinou školu, je na základě písemné žádosti rodičů vrácena poměrná část poplatku. V ostatních případech se poplatek nevrací.

c) Poplatek za školní družinu může být zvyšován každoročně s rozhodnutím vedení školy maximálně však do výše 120% poplatku z loňského roku.

d) Poplatek za školní družinu je prominut dětem ze sociálně slabých skupin na základě rozhodnutí sociálního odboru ÚMO.

e) Úmyslně poničené věci, pomůcky a zařízení budou dány k úhradě rodičům v poměrné výši.

f) Z těchto příspěvků jsou hrazeny pomůcky, odměny dětem, pitný režim, vybavení, různé celodružinové akce, školení a cestovní výdaje a různé drobné výdaje.

g) Poplatky za zájmovou činnost jsou stanoveny dle náročnosti kroužku (viz příloha) a platí se převodem na účet.

h) Podmínky pro vrácení poplatku jsou uvedeny v 7. kapitole.

jiné zdroje: (dotace o Magistrátu, sponzorské dary)

Prostory ŠD (oddělení Paraple, Sluníčko, Motýlek, Sněhulák, Obláček, Kvítek, Hvězdička, Kapka, herna, šatny)

 

_____________________________________________________________________

KAPITOLA ČTVRTÁ:

Co školní družině rádi děláme?

(Rozpracování jednotlivých složek výchovných činností, jejich formy a obsah)

BLOK: RÁDI SI HRAJEME I ODPOČÍVÁME

Tento blok zahrnuje činnost odpočinkovou, společenskou, relaxační, dramatickou a přípravu na vyučování.

BLOK: MÁME RÁDI HEZKÉ VĚCI A POHODU

Tento blok zahrnuje činnosti výtvarné, hudební, pracovně-technické a estetické.

BLOK: MÁME RÁDI POHYB

Tento blok zahrnuje činnost sportovní, dopravní, zdravotní a všestranně pohybovou.

BLOK: MÁME RÁDI PŘÍRODU

Tento blok zahrnuje činnost přírodovědnou, ekologickou, veřejně-prospěšnou a turistickou.

Jednotlivé bloky jsou rozpracovány do přehledných tabulek, v nichž nechybí kompetence – výchovné cíle, obsah – náměty a poznámky – pomůcky.

Příležitostná činnost – společné projekty:

Každý měsíc organizujeme 1 – 4 akce pro všechny děti. Velice úzce spolupracujeme s vyučujícími 1. stupně, s rodiči a pobočkou městské knihovny, která je umístěna v budově školní družiny. Některé akce nabízíme i pro veřejnost.

Prázdninová činnost:

 

 

Poznámka:
Život naší družiny je zaznamenán v kronice a v denním tisku.

_____________________________________________________________________

KAPITOLA PÁTÁ:

Provoz ve školní družině se řídí:

Vnitřním řádem ŠD – (viz. samostatně)

Denní režim:

6,00 – 8,00            ranní družina – odpočinek, relaxační činnost, spontánní činnosti, rozcvičky

11,40 – 13,00        stolování – podle ukončené výuky, vychovatelky si vyzvedávají děti ve škole u šaten

12,30 – 13,30        vlastní pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - podle ukončené výuky

13,30 – 13,45        vyzvedávání dětí, odchod na ZČ, příprava na vycházku

13,45 – 15,00        pobyt na čerstvém vzduchu, pravidelná a příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost, individuální zájmová činnost

15,00 – 17,00        odpolední činnost – spontánní činnosti, příprava na vyučování - dle požadavků rodičů, individuální zájmová činnost

 

Další řídící dokumenty: Krizový plán školní družiny, Pracovní řád vychovatelky, Krizový scénář MIŠ pro ŠD, Řád školy, Směrnice k zajištění BOZ

_____________________________________________________________________

KAPITOLA ŠESTÁ:

Každoročně je zpracován Tematický plán (viz samostatně) pro činnost školní družiny, který je zpracován na jednotlivá roční období  a Měsíční plán akcí (viz samostatně). Oba dokumenty jsou umístěny na webové stránce školy. Měsíční plán je aktuálně i na informační tabuli v přízemí budovy ŠD, ve vitríně u šatny.

_____________________________________________________________________

KAPITOLA SEDMÁ:

Obecné podmínky:

Každoročně jsou nabízeny zájmové kroužky, v kterých mohou pracovat děti všech věkových kategoriích a rozvíjet tak svoje znalosti a dovednosti, které získávají ve škole.

Každoročně je zpracován nový přehled nabízených kroužků formou letáku a je umístěn na nástěnkách a webových stránkách školy. (viz zájmové kroužky)

Každý kroužek má zpracován svůj tematický plán a podmínky pro získání osvědčení.

Personální zabezpečení:

Koordinátorem zájmové činnosti je pověřena Lada Sinkulová.

Vedoucím zájmového kroužku mohou být nejen pedagogové, ale i externí spolupracovníci.

Technické zázemí:

Zájmové kroužky využívají pro svoji činnost prostor školy a v případě potřeby si zapůjčují i pomůcky oproti podpisu. Při činnosti dodržují Řád školy, Řád školní družiny a provozní řády učeben. Za svěřené věci a prostory zodpovídá vedoucí zájmového útvaru, který děti před zahájením činnosti řádně poučí.

Provozní podmínky:

Kroužky provozují svoji činnosti v době mimo vyučování, Nejdříve však od 13,45 hodin. Ve výjimečných případech a po domluvě s pracovníkem pověřením řízením zájmové činnosti a po schválení vedením školy, může být činnost zahájena dříve. Nesmí však narušit vyučování a musí být dodržena přestávka na oběd. Zájmová činnost je ukončována do 19,00 hodin.

Hodina trvá 60 minut, z toho výuka 45 minut a 15 minut je ostatní činnost (přesun dětí, převlečení, úklid, apod.)

Frekvence kroužku může být každý týden, nebo lze hodiny spojovat do čtrnáctidenního intervalu.

Pokud si vedoucí kroužku vyzvedává děti ze školní družiny v době jejího provozu, je povinen je předat osobně zpět, jinak je předává rodičům, nebo odcházejí z kroužku sami se souhlasem rodičů.

Dokumentace kroužku - přihláška dítěte, přehled zájmové činnosti, třídní kniha, doklady o zaplacení, tematický plán.

Ekonomické podmínky:

Rozpočet – je zpracován na celý školní rok a na jednotlivé kroužky. Zpracovává ho vedoucí vychovatelka na základě požadavků vedoucích zájmových kroužků.

Poplatky za kroužky – jsou stanoveny na začátku každého školního roku a pro každý zájmový kroužek a vybírají se 1x ročně oproti potvrzení.

Vrácení poplatků za kroužky: poplatek lze vrátit v pololetí, nebo se vrací pouze u dlouhodobě nemocných dětí (pokud rodič písemně požádá), nebo v případě, že vedoucí kroužku nemůže odpracovat stanovený počet hodin z vážných důvodů.

Čerpání prostředků na činnost musí být schválena.

Mzda vedoucímu kroužku je proplácena ve dvou výplatních termínech.

 

 

 

V době vedlejších prázdnin nabízíme rodičům celodenní péči o jejich děti. Provoz je zajištěn, pokud bude přihlášeno více než 50% žáků z celkového počtu přihlášených do ŠD.

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100