Minimalizace šikany


Tento projekt na naší škole právě probíhá již potřetí a je financován v rámci výzvy OP VVV - Šablony pro ZŠ.

CÍLE PROGRAMU MINIMALIZACE ŠIKANY

Program pro školy, který pomáhá zamezit šikaně a snižovat její následky.
 • Změníme postoj pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. Budou schopni zachytávat projevy šikany v nejnižších stádiích a budou se věnovat jejich vyřešení.
 • Zavedeme ve škole účinná pravidla a procesy, které působí preventivně. Naučíme žáky a třídní kolektivy sebeobraně proti projevům šikany
 • Naučíme školu, jak účinně postupovat při závažnější šikaně, kdy je potřeba týmové spolupráce a jde o čas. Vedení školy bude umět zodpovědně posoudit, kdy případ zvládne vlastními silami a kdy si již musí vyžádat externí odbornou pomoc. 

STRUKTURA PROGRAMU MINIMALIZACE ŠIKANY

Účinný lék proti šikaně ve školách.
 1. VZDĚLÁVÁNÍ
Ideálně všichni pedagogové školy absolvují 54 hod kurz, kde se naučí:

posoudit, co je projev šikany a co není, rozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany;

určit konkrétní stádium - závažnost šikany podle projevů;

adekvátně zasáhnout, vyžádat si konkrétní podporu.

Vzdělávání kombinuje metody přednášky, prožitkové aktivity, tréninku konkrétních dovedností, sdílení osobních zkušeností, praktických úkolů v praxi. Vzdělání pro vedoucí pracovníky se mírně liší podle povahy role a odpovědnosti.
 1. WORKSHOP
Tvorba školního programu proti šikaně.
Tým širšího vedení zpracuje pod vedením zkušených lektorů školní strategii prevence šikany a akční plán účinných opatření, které škola plánuje zavést.
Workshop je jednodenní až dvoudenní.
 1. KONZULTAČNÍ PODPORA

Realizace změn a zavedení strategie do života školy.

Změna praxe školy - učitelé se učí zvládat konkrétní situace (např. běžné konflikty mezi žáky) jiným způsobem, zavádí se procesy diagnostiky vztahů ve skupině, sběru a toku informací, metody preventivní práce s třídními kolektivy, ošetření rizikových prostorů školy, zveřejnění nových pravidel apod.

Podporou zavádění změn je externí konzultant, který na školu pravidelně přijíždí a pomáhá prosazovat a usadit konkrétní změny.

Tato konzultační podpora trvá zpravidla 6-10 měsíců, konzultant přijíždí 1-2x měsíčně.

        

Minimum pro rodiče


 1. Rodiče by si měli všímat nejrůznějších projevů, které by mohly být známkou šikany. Mohou to být například změny chování a nálady dítěte, bolesti břicha před cestou do školy, poničené pomůcky nebo stálý nedostatek peněz.
 2. Pokud se dítě se svým trápením svěří, je důležité, aby mu rodiče věřili a citově ho podpořili.
 3. Je potřeba zjistit co, kdy, kde a jak se stalo.
 4. Následuje návštěva školy. Je důležité informovat třídního učitele a ředitele a zjistit, zda je škola schopna odborně pomoci.
 5. Rodiče se mohou obrátit na specialistu v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve středisku výchovné péče.
 6. Širší informace rodiče najdou v knize Michala Koláře Bolest šikanování.

Dopis pro rodiče

Vážení rodiče,
i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů a rodičů. Prosíme Vás proto o pomoc. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a budeme ji ve spolupráci s Vámi a odborníky řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.
S přátelským pozdravem kolektiv pedagogů 28. základní školy

Co je to šikanování?

Šikana je opakované a cílené ubližování (psychické i fyzické). O šikanu se jedná tehdy, je-li oběti nepříjemná, vadí jí. Je třeba si uvědomit, že tento jev se vyskytuje v mnoha prostředích a vyskytoval se i v minulosti, nebyl však řešen.
Na českých školách se s projevy šikany setkává v průměru kolem 40% žáků. Podle dotazníkového šetření provedeného sdružením Aisis je toto procento na naší škole nižší, přesto bereme problém vážně a chceme ve spolupráci s Vámi přispět k dalšímu zlepšení situace.

Práva a povinnosti dětí, rodičů a učitelů

Právem každého dítěte je bezpečné prostředí, proto by mělo být povinností i zájmem všech zúčastněných děti chránit.
K tomu je bezpodmínečně nutná spolupráce školy i rodičů. Základem této spolupráce je vzájemná informovanost o všech změnách v chování dítěte i o podezřeních. Abychom předešli případným problémům, prosíme vás o informaci například v těchto situacích:

 • změny v chování dítěte (např. zamlklost, neochota bavit se o škole, strach, …)
 • zničené školní potřeby, oblečení
 • ztráty peněz, věcí, …
 • známky fyzického násilí (modřiny, odřeniny)

Co dělat, jak se chovat?

Nepodceňovat, nezlehčovat, řešit aktuálně
Promluvit si s dítětem, pokusit se zjistit situaci.
Spojit se se školou (třídní učitel, výchovný poradce, vedení školy), s tím, komu důvěřujete. Telefonní čísla jsou uvedena na deskách žákovské knížky a na internetu (http://www.zs28plzen.cz).
Další postup řešit ve spolupráci se školou.

Co nabízíme?

 • vstřícnost, otevřenost, ochotu řešit problémy Vašeho dítěte
 • odborníky proškolené v oblasti minimalizace šikany (program Minimalizace šikany pořádaný sdružením Aisis). Informace o tomto programu najdete na adrese  www.minimalizacesikany.cz
 • kontakty na externí odborníky, kteří jsou schopni zajistit řešení závažnějších případů
 • besedy s odborníky o problémových tématech určené pro rodiče
 • preventivní program pro děti, který probíhá na škole od 6. do 9. třídy

Informace pro žáky


Vysvětlit pojem „šikana“ signálem je pocit „oběti“
Nelíbí se mi když, mi někdo ubližuje, (např.: shazuje, schovává, ničí nebo bere mi věci, nadává mi, posmívá se mi, pošťuchuje mě , osahává mě, plive na mě). Cítím se nepříjemně, už to pro mě není legrace.
Nemusím se ale bát, protože není moje chyba, když mi někdo bezdůvodně a jakkoliv ubližuje. Jsou tu lidé, kteří mi pomohou a ochrání mě.
Co mám tedy dělat? Svěřit se tomu, komu důvěřuji, kdo mi může pomoci.
Vím, že na škole je schránka důvěry.
Vadí mi, když vidím, že někdo někomu ubližuje? Mělo by mi to vadit a jsem povinen to nahlásit. Pokud to neudělám, napomáhám zlu.
Šikana je trestný čin!

Základní kroky při řešení šikany

 1. Odhad závažnosti problému ve skupině a rozpoznání, zda nejde o neobvyklou formu šikanování.
 2. Rozhovor s informátory a oběťmi.
 3. Nalezení vhodných svědků.
 4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.
 5. Ochrana oběti.
 6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
 7. Výchovná komise.
 8. Rozhovor s rodiči obětí.
 9. Práce s celou třídou.

Postup třídního učitele při podezření na šikanu

 • Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy. Odhadnout stádium, ve kterém se šikana nachází.
 • Oznámit své podezření vedení školy a výchovnému poradci, konzultovat další postup.
 • Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, věnovat pozornost nesrovnalostem v časech, místech...
 • Spojit se s rodiči případné oběti a poprosit je o spolupráci.
 • Vyslechnout oběť - citlivě, zaručit důvěrnost informací.
 • Vyslechnout agresory, znemožnit domluvu výpovědí.
 • Požádat vedení školy o svolání výchovné komise.
 • Individuálně pozvat k jednání rodiče agresorů.
 • Pozvat rodiče obětí, domluvit se na opatřeních.
 • Rozebrat situaci se třídou a nadále ji pozorně sledovat.
Vypracovali: Mgr. Stanislav Hefler, Mgr. Dana Havlová
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100