ŠVP

Školní vzdělávací program – „ Tvořivá škola pro všechny
č. j. 28ZS/0874/2022 - v 1. - 9. ročníku
 
ŠVP naší školy vychází z nutností souvisejících se změnami životního stylu 21.století a s mnoha novými požadavky a potřebami.  V novém ŠPV platném od 1. 9. 2022 je zapracována i malá revize vzdělávacího programu zaměřená na novou informatiku a digitální gramotnost. Naši žáci budou muset být schopni prosadit se na evropském pracovním trhu. Budou přijímat zodpovědnost, budou muset umět tvořivě reagovat na měnící se podmínky. K tomu je třeba umět komunikovat, pracovat v týmu, řešit problémy a rozhodovat se. Tyto požadavky jsou představovány pojmem Klíčové kompetence. Jde o soubor vědomostí, dovedností a postojů, díky nimž může člověk zvládat úkoly a situace, do kterých se dostává při studiu, v práci i v osobním životě.
Náš ŠVP rozvíjí a využívá klíčové kompetence ve všech vyučovacích předmětech.


Našim cílem je:
 • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je k celoživotnímu učení.
 • Podporovat u žáků tvořivé myšlení, logické uvažování a řešení problémových situací.
 • Umožnit žákům účinnou a všestrannou komunikaci.
 • Rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých.
 • Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, které uplatňují svá práva a umí plnit své povinnosti.
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti pro budoucí povolání.
„ Co dnes dokáže dítě ve spolupráci s ostatními, dokáže zítra samo“
                                                                                                        Lev S. Vygotskij
  
Priority školy:
 • Tvořivá škola pro všechny
 • Škola komunikující a spolupracující
 • Rozvíjení jazykové vybavenosti žáků ( AJ od 1.třídy)
 • Posilování ICT gramotnosti
 • Efektivní využívání vnějších a vnitřních podmínek školy
 • Primární prevence
 • Výchova ke zdraví a etická výchova
 • Klima školy
  Celý  školní vzdělávací program je ke stažení níže.
 
Koordinátorky ŠVP: Mgr. Blanka Koukolíková a PaeDr. Marie Šollová
 
                      Ředitelka školy: Mgr.Bc. Pavla Jedličková

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100