•  

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
 
v souladu s unesením vlády č. 580 ze dne 25. května 2020 je od 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve školách. 
Docházka bude od 8. 6. 2020 nepovinná, nebude nutné omlouvat děti, pokud nebudou k výuce od 8. 6. 2020 přihlášeny. Žádnému žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.
 
Vy, kteří budete přihlašovat vaše dítě k přítomnosti ve škole od 8. 6. 2020, vyplníte Žádost o přítomnost dítěte ve škole od 8. 6. 2020 (viz přiložený soubor níže).
V souvislosti s tímto usnesením Vás informujeme:
 
 1. Osobní přítomnost ve škole bude umožněna všem žákům 2. stupně.
 2. Žádost o přítomnost žáka ve škole (viz přiložený soubor) je nutné doručit škole nejpozději do 2. 6. 2020 do 16:00 hodin. Žáka nelze zařadit, z organizačních důvodů, do skupiny později.
 3. Obsahově bude čas strávený ve škole zaměřen na:
  - plánovaná dobrovolná setkání socializačního charakteru
  - ohlédnutí za náročným obdobím a naladění se na sebe navzájem a společnou práci
  - setkání budou probíhat v kmenových třídách s třídním učitelem a asistentem pedagoga
  - bude příležitost setkat se osobně s učiteli a dořešit s nimi hodnocení za druhé pololetí
  - závěru školního roku možnost předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (podrobné informace ke způsobu předání vysvědčení připravujeme)
  - odevzdávání učebnic, vyklízení šatních a třídních skříněk
 1. V případě vyššího počtu přihlášených žáků než 15 v rámci jedné třídy, bude třída rozdělena na dvě skupiny (stále s třídním učitelem, jen v jiném termínu).
 2. Setkání jsou předběžně plánována pro každou třídu (skupinu) jednou týdně v rozsahu cca 2 hodiny. O podrobném harmonogramu účasti žáků ve škole budou své třídy v nejbližších dnech informovat třídní učitelé.
 3. Zákonný zástupce žáka, který bude do školy docházet, má povinnost seznámit se s čestným prohlášením (viz přiložený soubor níže) a podepsané jej odevzdat při prvním vstupu žáka do školy.
 4. Způsoby doručení tiskopisů – emailem (naskenované, ofotografované) na adresu sekretariátu ředitelky školy MeinzrovaKr@zs28.plzen-edu.cz, vhozením do schránky školy na budově ŠD nebo osobním odevzdáním ve vrátnici – nejpozději do 2. 6. 2020 do 16:00 hodin.
 5. Hygienická opatření – maximální počet žáků ve skupině je 15, jeden žák v lavici s rozestupy. Do skupiny mohou vstupovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy. Podrobnější informace k zajištění hygienických opatření obdrží přihlášení žáci prostřednictvím třídních učitelů.
 6. Úplné znění aktualizovaného souboru hygienických a provozních podmínek pro školy formou manuálu ZDE.

Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100