Koncepce školy

 

KONCEPCE ŠKOLY
 
PRO OBDOBÍ 2009 – 2013
 
  
„Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak za život a vývoj dítěte, tak za pokračování světa.“
H. Arendtová
 
 
Z Á K L A D N Í   C Í L
 

Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

 
 
VÝCHODISKA – SOUČASNÝ STAV
Silné stránky
 • Kvalitní, aktivní a spolupracující pedagogický sbor (metodici, lektoři)
 • DVPP
 • Efektivní a tvořivé formy a metody práce
 • Účast na různých typech projektů
 • Úspěšné zapojení do soutěží
 • Školní akce (školy v přírodě, sportovní kurzy, výlety, exkurze, terénní výuka, akademie, ..)
 • Péče o žáky mimořádně nadané, talentované a žáky se zdravotním postižením
 • Množství odborných učeben
 • Velmi dobrá technická a materiální vybavenost pro výuku
 • Nově opravené prostory tělocvičen
 • Učebny v přírodě – „Jezírko“ a „Sluneční park“
 • Nabídka volitelných a nepovinných předmětů podporující jazykovou, technickou a profesní orientaci
 • Široká nabídka zájmových kroužků
 • Výborně fungující ŠD
 • Příjemné klima školy
 • Spolupráce školy s rodiči
 • Aktivní spolupráce s jinými subjekty (MŠ, Knihovna MP, OS Totem, ZŠ v ČR, ZŠ Regensburg,…)
Slabé stránky
 • Cizí vlastníci částí pozemků, na kterých škola stojí
 • Chybí vlastní venkovní sportovní areál
 • Rozsáhlost a venkovní vzhled budovy
 • Náročná péče o přilehlé prostory
 • Nedostatečný prostor pro společné akce školy – chybí aula
 • Zastaralé nebo chybějící materiálně-technické vybavení (toalety v pavilonu ŠD a dílen, výtahy ve ŠJ, okolní ploty, konvektomat pro ŠJ, okna, fasáda, kabinety)
 • Nenaplněnost kapacity školy, dočasný úbytek žáků
 
 
PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE
 
1.     Řízení a organizace školy
 • Vést a rozvíjet školu žádoucím a efektivním směrem na základě vypracovaného organizačního řádu školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentace, aby odpovídaly skutečným potřebám školy.
 • Při organizování prosazovat organický typ organizace, který je založen na:
- zdůraznění lidského faktoru,
- osobní zodpovědnosti a zainteresovanosti,
- autoritě, která vychází z osobních a profesionálních kvalit pracovníků školy,
- obsahu komunikace, kterým jsou především informace a rady a jehož charakter je dán spíše vztahy kolegiality než podřízenosti a nadřízenosti,
- participačním (kooperativním, demokratickém) typu řízení.
 
2.    Personální zabezpečení a vedení lidí
 • Vytvářet kvalifikovaný, odborně způsobilý, stabilní a optimálně složený pedagogický sbor, založený na vzájemném respektu a přínosné komunikaci, nadhledu a velkorysosti, vstřícnosti a optimismu.
 • Udržet a rozvíjet u pedagogů profesní dovednosti (schopnost komunikovat, motivovat, diagnostikovat, hodnotit, spolupracovat, vzdělávat se, organizovat, řídit, udržet neformální kázeň).
 • Zajistit učitele se speciálními kompetencemi a funkcemi (výchovný poradce, koordinátor SPJ, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, speciální pedagog, koordinátor ICT).
 • Do vedoucích a řídících funkcí vybírat pracovníky s výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi, pracovníky, kteří vytvářejí motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopní poradit a pomoci.
 • Vypracovat funkční kontrolní systém a odměňovat kvalitní práci na základě předem stanovených kritérií.
 • Nabídnout žákům a rodičům poradenskou pomoc.
 • Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy; vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky.
 • Pečovat o zaměstnance, nabízet využití aktivit a nabídek čerpání prostředků FKSP.
 
 
 
 
3.     Oblast výchovy a vzdělání:
 • Postupně nahradit vzdělávací program Základní škola č.j. 16 847/96-2 vlastním školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro všechny č.j. 28zs/574/2007 s těmito prioritami:
 • Veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají musí směřovat a přispívat k utváření souboru klíčových kompetencí.
 • Při výuce cizích jazyků usilovat o to, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládl anglický jazyk a zájemci další cizí jazyk.
 • Každý žák by měl podle možností dosáhnout základní úrovně čtenářské informační, a finanční gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělání i v praktickém životě.
 • V souvislosti s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a výchovou k volbě povolání zajistit výuku některých volitelných nebo nepovinných předmětů zvyšující profesní uplatnění (např. informatika, základy automatizace, technické kreslení, psaní na klávesnici všema deseti, mediální výchova, keramika, výtvarné techniky, praktické činnosti,…).
 • Minimální preventivní program školy (MPP) zaměřit na výchovu žáků kezdravému životnímu stylu,na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikačních dovedností.V rámci MPP je kladen důraz na proměnu školy, komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. MPP má vést k pozitivním změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků. Výchovou ke zdravému životnímu stylu vychovávat žáky odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku a schopnostem.
 • V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)motivovat a poskytovat žákům příležitosti k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování.
 • Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.
 
4.     Žáci nadaní a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pokračovat ve velmi dobré péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky mimořádně nadané, kteří jsou integrováni do běžných tříd. V případě potřeby zajistit žákům asistenta pedagoga.
 • Doplňovat specializované učební pomůcky, provádět ambulantní nápravnou péči na škole, spolupracovat s odbornými institucemi a zajišťovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky.
 • V učebním plánu umožnit diferenciaci (povinně volitelé předměty, nepovinné předměty).
 • Pro talentované žáky zpracovat školní systém soutěží, na které budou navazovat okresní, krajská nebo celorepubliková kola.
 • Knihovna MP a knihovna školy společně s moderními počítačovými učebnami by měly sloužit jako informační centrum.
 
 
5.     Klima školy
Usilovat o pozitivní, bezpečné, spolupracující, tvořivé a podnětné klima školy.
Zaměřit se na:
 • celkové kulturní prostředí školy (hodnoty, normy, zkušenosti, postoje),
 • kvalitu řízení všech složek (styl tvořivý demokratický),
 • systém mezilidských vztahů se základním rozložením:
  • ředitel – podřízení (učitelé, žáci, personál)
  • učitel – učitel (dominantní – vzorový model pro ostatní)
  • učitel – žák (resp. žáci, skupiny žáků)
  • žák – žák
 • převládající podobu sociálních vztahů:
  • vztahy spolupráce a ochoty ke spolupráci,
  • vztahy založené na preferování pozitivních jevů,
  • vztahy založené na objektivním a spravedlivém hodnocení,
  • vztahy založené na respektování nezbytné míry organizovanosti a pořádku školy,
  • vztahy založené na schopnosti přijetí a akceptaci (přirozené) autority,
  • vztahy založené na dosažení nezbytné míry spokojenosti a kladných emocí,
  • partnerství s převahou porozumění, ochoty spolupráce, tolerance a pozitivních citových vztahů,
  • loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí.
 
6.     Mimotřídní a zájmová činnost
Smysluplně naplňovat volný čas žáků a další rozvoj jejich znalostí, dovedností a schopností.
Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí VVP a bude zaměřena především na:
 • práci školní družiny,
 • činnost zájmových kroužků,
 • sportovní kurzy,
 • školy v přírodě,
 • aktivity mimo vyučování – odpolední a víkendové výlety, soutěže a jiné aktivity.
 
7.     Rodiče a veřejnost, image školy
 • Vytvářet příznivé představy o škole, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti..
 • Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti, budovat vzájemnou důvěru ve vztazích.
 • Informovat rodiče nejen o studijních výsledcích jejich dětí, ale i o způsobu, obsahu a rozsahu výuky, o uvažovaných změnách ve škole, možných perspektivách žáků, úspěších či problémech školy apod..
 • Podávat informace o reálných možnostech žáků po ukončení školy.
 • Ujasnit si očekávání školy a rodičů (zda se mohou vzájemně splnit).
 • Vědět, jak si vzájemně pomoci.
 • Usilovat o soulad ve výchovném působení.
 • Předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků.
 • Zmírňovat negativní postoje ke vzdělávání.
 • Využívat aktivní angažovanosti rodičů v aktivitách školy (např.: Školská rada, brigády, sponzorství, exkurze, pomoc při organizací akcí , volba povolání,…)
 
Veřejnosti poskytovat objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby:
 • pronájem tělocvičny a jiných prostor školy (Sokol, OS Totem, Knihovna MP,…),
 • možnost stravování ve školní jídelně,
 • spolupracovat se základními školami ve městě, v regionu a v Regensburgu,
 • pokračovat ve spolupráci s PF Plzeň.
 
8.     Profilace školy
Vytvářet podnětné a tvůrčí prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje, chrání a podporuje méně nadané a tedy zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo.
Profilace školy:
 • Výuka cizích jazyků: 
  •   výuka angličtiny od 1. ročníku
  •   výuka němčiny jako volitelný předmět
  •   výjezdy žáků do zahraničí (Anglie, Německo)
  •   spolupráce se školou v Regensburgu
 • Výuka ICT od 4. ročníku
 • Volitelné předměty s technickým zaměřením:
  • Základy automatizace - Robolab
  • Technické kreslení
  • Psaní na klávesnici všemi deseti
  • Digitální fotografie
  • ICT seminář
 • Volitelné a nepovinné předměty s estetickým a praktickým zaměřením:
  • Keramika
  • Výtvarné techniky
 • Školní družina a zájmové kroužky
 • Lektorská a metodická činnost pedagogů
 • Účast v celorepublikových a školních projektech
 • Úspěchy v soutěžích
 
9.     Ekonomické a materiální podmínky
 • Provádět pravidelně rozbory hospodaření s finančními prostředky.
 • Respektovat požadavky zřizovatele.
 • Snažit se maximálně využívat dotací – fondy, granty, projekty.
 • Hospodárně nakládat s prostředky státními i obecními.
 • Využívat efektivně příjmy z vlastní činnosti.
 • Dbát na soustavné zlepšování estetického vzhledu školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí.
 • Provést výměnu oken, zateplení budovy a opravu fasády.
 • Zrekonstruovat staré kabinety, toalety, výtahy ve ŠJ.
 • Zřídit prostor pro společné školní akce – aulu.
 • Udržovat okolí školy.
 • Průběžně doplňovat vybavenost novým nábytkem, moderní technikou a pomůckami.
 
10.                         Evaluace školy
 • Zvyšovat kvalitu školy zjišťováním slabých míst v aktivitách školy a jejich následné odstraňování.
 • Průběžně vyhodnocovat koncepci školy.
 • Průběžně vypracovávat vlastní hodnocení školy za tříleté období.
 • Každý rok předkládat výroční zprávu včetně hospodaření.
 • Vycházet ze záznamů kontrol (ČŠI, veřejnoprávní, hygiena,…).
 • Zadávat testy – SCIO, CERMAT, vlastní,…
 • Uplatňovat evaluační metody: SWOT analýza, hospitace, dotazníky, rozhovory, diskuse, pozorování, kontroly, autoevaluace, průzkum,…
 • Respektovat pravidla pro hodnocení žáků..
 • Odměňovat zaměstnance na základě předem stanovených pravidel.
  
V Plzni dne 27.7.2009                               
 
Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100