Koncepce školy 2013 - 2018

        PRO OBDOBÍ 2013 – 2018

        „Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak za život a vývoj dítěte, tak za pokračování světa.“

H. Arendtová
 
ZÁKLADNÍ CÍL

Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

VÝCHODISKA – SOUČASNÝ STAV
Silné stránky
 • Bezpečné a podnětné prostředí školy
 • Pozitivní klima školy
 • Kvalifikovaný, odborně způsobilý, tvůrčí, aktivní a spolupracující pedagogický sbor tvořený osobnostmi pedagogů
 • Cílené vzdělávání pedagogů v klíčových oblastech
 • Školní vzdělávací program s profilací na jazykové, informační, technické, umělecké a přírodovědné obory
 • Držitel Evropské jazykové ceny Label 2012
 • Činnostní, tvořivé, motivační a evaluační formy a metody práce
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky nadané, mimořádně nadané, talentované, o žáky se zdravotním postižením a žáky s neprospěchem
 • Výchovné poradenství a prevence rizikového chování
 • Účast ve vybraných vzdělávacích projektech naplňujících ŠVP
 • Úspěšné zapojení do republikových a mezinárodních soutěží v návaznosti na profilaci školy
 • Tradiční školní akce (slavnostní přivítání prvňáků a zahájení školního roku, volby a jmenování žákovského parlamentu, terénní výuka, den otevřených dveří, vánoční setkání, ples školy, lyžařský kurz, projektový den, vernisáž, vystoupení pěveckého sboru na vánočních trzích v Regensburgu, akademie, školy v přírodě, jazykové zahraniční pobyty, poznávací výlety, exkurze, sportovní dny, projektový den se žáky z Regensburgu, slavnostní vyřazení žáků 5. a 9. ročníků)
 • Velmi dobré materiálně technické vybavení školy pro výuku a zájmovou činnost - osmnáct odborných učeben, dvacet kmenových tříd, dvě tělocvičny, malý taneční sál, horolezecká stěna pro začátečníky, dvě učebny v přírodě, sedm oddělení školní družiny
 • Kvalitní vybavenost informačními a komunikačními technologiemi - škola je celkově vybavena 106 on-line počítači (z toho 11 notebooky), dále 8 interaktivními tabulemi, 15 dataprojektory, 7 tiskárnami, 4 multifunkčními zařízeními, 2 kamerami, 8 digitálními fotoaparáty, 10 tablety, 2 LCD televizory a 1 vizualizérem
 • Zájmové vzdělávání – činnost družiny a zájmové kroužky
 • Velmi dobrá spolupráce školy s rodiči
 • Aktivní spolupráce s jinými subjekty (MŠ, ZŠ, Knihovna MP, ÚMO 4, TJ Sokol Letná, ZUŠ Trnka, ZŠ Regensburg, PPP Plzeň, SPC Plzeň, SVP Plzeň, CPPT Plzeň, ZČU Plzeň, Policie ČR)

Slabé stránky
 • Cizí vlastníci částí pozemků, na kterých škola stojí
 • Chybí vlastní venkovní sportovní areál
 • Rozsáhlost a venkovní vzhled budovy
 • Náročná péče o přilehlé prostory
 • Nedostatečný prostor pro společné akce školy – chybí aula
 • Materiálně a technicky zastaralý stav ještě nezrekonstruovaných částí budov (např. střechy pavilonů, topný rozvodný systém, pavilon dílen, některé kabinety, okna, fasáda, okolní ploty)

PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE
1.      Řízení a organizace školy
 • Vést a rozvíjet školu žádoucím a efektivním směrem na základě vypracovaného organizačního řádu školy se všemi kompetencemi a na základě organizační dokumentace odpovídající skutečným potřebám školy
 • Při řízení prosazovat funkční typ organizace, který je založen na:
-          zdůraznění lidského faktoru
-          osobní zodpovědnosti a zainteresovanosti
-          autoritě, která vychází z osobních a profesionálních kvalit pracovníků školy
-          obsahu komunikace, kterým jsou především informace a rady a jehož charakter je dán spíše vztahy kolegiality než podřízenosti a nadřízenosti
-          participačním (kooperativním, demokratickém) typu řízení
2.      Personální zabezpečení a vedení lidí
 • Vytvářet kvalifikovaný, odborně způsobilý, stabilní a optimálně složený pedagogický sbor, založený na vzájemném respektu a otevřené komunikaci, nadhledu a velkorysosti, vstřícnosti a optimismu
 • Udržet a rozvíjet u pedagogů profesní dovednosti (schopnost komunikovat, motivovat, diagnostikovat, hodnotit, spolupracovat, vzdělávat se, organizovat, řídit, udržet neformální kázeň)
 • Zajistit učitele se speciálními kompetencemi a funkcemi - výchovný poradce, koordinátor ŠVP, školní metodik prevence rizikového chování, koordinátor EVVO, koordinátor ICT, koordinátor a poradce autoevaluace, speciální pedagog
 • Do vedoucích a řídících funkcí vybírat pracovníky s výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi, pracovníky, kteří vytvářejí motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopní poradit a pomoci
 • Vypracovat funkční kontrolní systém a odměňovat kvalitní práci na základě předem stanovených kritérií
 • Poskytovat rodičům a žákům poradenské služby
 • Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy; vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky
 • Pečovat o zaměstnance, nabízet využití aktivit a nabídek čerpání prostředků FKSP

3.      Oblast výchovy a vzdělání:
Zajistit výuku podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro všechny č. j. 28zs/574/2007 s těmito prioritami:
 • Zaměřit se na základní učivo, které stanoví Standardy pro základní vzdělávání a které by měli zvládnout všichni žáci, rozšiřující učivo zařadit podle schopností žáků, zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva
 • Veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, musí směřovat a přispívat k utváření souboru klíčových kompetencí
 • Při výuce cizích jazyků usilovat o to, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládl anglický a německý jazyk na úrovni požadované ŠVP, která vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Každý žák by měl podle svých možností dosáhnout základní úrovně matematické, čtenářské, jazykové, informační, přírodovědné, sociální a finanční gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělání i v praktickém životě
 • V souvislosti s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a výchovou k volbě povolání zajistit výuku některých volitelných nebo nepovinných předmětů zvyšujících profesní uplatnění (např. anglická konverzace, digitální fotografie, informatika seminář, robotika, psaní na klávesnici, keramika, výtvarné techniky, přírodovědný seminář, ochrana životního prostředí, komunikativní výchova, matematický seminář, žákovský parlament, sborový zpěv)
 • Program prevence rizikového chování zaměřit na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu,na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikačních dovedností.V rámci programu klást důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy (s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu), komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. Systematicky se věnovat vztahům mezi žáky a učiteli, i mezi žáky navzájem. Výchovou ke zdravému životnímustylu vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku a schopnostem. Spolupracovat s organizacemi, které se na prevenci a řešení rizikového chování podílejí.
 • V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)motivovat a poskytovat žákům příležitosti k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování
 • Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků

4.      Žáci nadaní a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pokračovat ve velmi dobré péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky mimořádně nadané, kteří jsou integrováni do běžných tříd. V případě potřeby zajistit žákům asistenta pedagoga
 • Pokračovat ve funkčně  nastaveném systému nápravné péče na škole, doplňovat specializované učební pomůcky, spolupracovat s odbornými institucemi a zajišťovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky
 • V učebním plánu umožnit diferenciaci (povinně volitelé předměty, nepovinné předměty)
 • Pro talentované žáky zpracovat školní systém soutěží, na které budou navazovat obvodní, okresní, krajská, celorepubliková i mezinárodní kola
 • Knihovna MP a knihovna školy společně s moderními počítačovými učebnami by měly sloužit jako informační centrum

5.      Klima školy
I nadále usilovat o pozitivní, bezpečné, spolupracující, tvořivé a podnětné klima školy.
Zaměřit se na:
 • celkové kulturní prostředí školy (hodnoty, normy, zkušenosti, postoje),
 • kvalitu řízení všech složek (styl tvořivý, demokratický),
 • systém mezilidských vztahů se základním rozložením:
 ředitel – podřízení (učitelé, žáci, personál)
učitel – učitel (dominantní – vzorový model pro ostatní)
učitel – žák (resp. žáci, skupiny žáků)
žák – žák
 • převládající podobu sociálních vztahů:
vztahy spolupráce a ochoty ke spolupráci
vztahy založené na preferování pozitivních jevů
vztahy založené na objektivním a spravedlivém hodnocení
vztahy založené na respektování nezbytné míry organizovanosti a pořádku školy
vztahy založené na schopnosti přijetí a akceptaci (přirozené) autority
vztahy založené na dosažení nezbytné míry spokojenosti a kladných emocí
partnerství s převahou porozumění, ochoty spolupráce, tolerance a pozitivních citových vztahů
loajalita ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí
6.      Mimotřídní a zájmová činnost
Smysluplně naplňovat volný čas žáků a další rozvoj jejich znalostí, dovedností a schopností
Mimotřídní a zájmové vzdělávání musí být přirozenou součástí VVP a bude zaměřeno především na:
 • činnost školní družiny
 • činnost zájmových kroužků
 • sportovní kurzy
 • školy v přírodě
 • aktivity mimo vyučování – odpolední a víkendové výlety, soutěže a jiné aktivity
7.      Rodiče a veřejnost, image školy
 • Vytvářet příznivé představy o škole, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti
 • Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti, budovat vzájemnou důvěru ve vztazích
 • Informovat rodiče nejen o studijních výsledcích jejich dětí, ale i o způsobu, obsahu a rozsahu výuky, o uvažovaných změnách ve škole, možných perspektivách žáků, úspěších či problémech školy apod.
 • Podávat informace o reálných možnostech žáků po ukončení školy
 • Ujasnit si očekávání školy a rodičů (zda se mohou vzájemně splnit)
 • Vědět, jak si vzájemně pomoci
 • Usilovat o soulad ve výchovném působení
 • Předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků
 • Zmírňovat negativní postoje ke vzdělávání
 • Využívat aktivní angažovanosti rodičů v aktivitách školy (např.: Školská rada, brigády, sponzorství, exkurze, pomoc při organizací akcí, volba povolání)

 
Veřejnosti poskytovat objektivní informace o škole a nabízet jí vhodné služby:
 • Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu
 • Uplatňovat informační systém školy
 • Pronajímat tělocvičny a jiné prostory školy – např. TJ Sokol Letná, Knihovna MP, ZUŠ Trnka
 • Nabízet možnost stravování ve školní jídelně
 • Spolupracovat s mateřskými a základními školami ve městě, v regionu a v Regensburgu
 • Pokračovat ve spolupráci se ZČU Plzeň a organizacemi zřízenými MMP
 • S pomocí Školské rady organizovat tradiční akce školy
8.      Profilace školy
Vytvářet podnětné a tvůrčí prostředí, které zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně vyvíjelo a uplatnilo, zároveň stimuluje nejschopnější žáky a povzbuzuje, chrání a podporuje méně nadané.
Zaměření školy:
 • Jazykové: 
-          výuka angličtiny od 1. ročníku
-          posílení angličtiny o 1 hodinu v 5. ročníku pro rozvoj komunikativních dovedností
-          výuka německého jazyka od 6. ročníku
-          rozvoj komunikativních dovedností v 6. a 7. ročníku - volitelný předmět
-          rozvoj komunikačních dovedností v anglické konverzaci v 8. a 9. ročníku – volitelný předmět
-          výjezdy žáků do zahraničí (Anglie, Německo)
-          spolupráce se školou v Regensburgu
-          mezinárodní spolupráce v prostředí e-twinning
-          držitel Evropské jazykové ceny Label 2012
 • Informačně-technické
-          výuka ICT od 3. ročníku
-          výuka počítačové grafiky – volitelný předmět
-          výuka digitální fotografie – volitelný předmět
-          výuka robotiky – programování lego robotů - volitelný předmět
-          výuka psaní na klávesnici – volitelný předmět
-          výuka informačního semináře – volitelný předmět
 • Umělecko-přírodovědné
-          keramika – volitelný a nepovinný předmět
-          výtvarné techniky – volitelný předmět
-          výtvarný atelier – nepovinný předmět, zájmový kroužek
-          přírodovědný seminář – volitelný předmět
-          přírodovědná praktika - volitelný předmět
-          získat titul „EKO – škola“
-          sborový zpěv – zavést jako nepovinný předmět od šk. roku 2014/2015
 • Různé
-          Žákovský parlament - nepovinný předmět
-          Konzultační centrum pro podporu žákovských parlamentů v Plzeňském kraji
-          Zájmové vzdělávání – činnost družiny a zájmové kroužky
-          Lektorská a metodická činnost pedagogů
-          Účast v celorepublikových a školních projektech (např. RŽP - Respektující žákovský parlament, Tvořivá škola, Celé Česko čte dětem, Rozumíme penězům, Aktivní motivace, Partnerství se 6. MŠ, Rodiče vítáni)
-          Úspěchy v celorepublikových a mezinárodních soutěžích
9.      Ekonomické a materiální podmínky
 • Provádět pravidelně rozbory hospodaření s finančními prostředky
 • Respektovat požadavky zřizovatele
 • Snažit se maximálně využívat dotací – fondy, granty, projekty
 • Hospodárně nakládat s prostředky státními i obecními
 • Využívat efektivně příjmy z vlastní činnost
 • Dbát na soustavné zlepšování estetického vzhledu školy, vnitřních prostorů a okolí
 • Pokračovat ve výměně oken, v zateplení budovy a v opravách fasády
 • Zrekonstruovat staré kabinety, třídy, toalety a sklady
 • Zřídit prostor pro společné školní akce a výstavu žákovských prací – aulu, galerii
 • Průběžně doplňovat vybavenost novým nábytkem, moderní technikou, pomůckami a učebnicemi
10.   Evaluace školy
 • Zvyšovat kvalitu školy zjišťováním slabých míst v aktivitách školy a jejich následné odstraňování
 • Průběžně vyhodnocovat koncepci školy
 • Průběžně vypracovávat vlastní hodnocení školy
 • Každý rok předkládat výroční zprávu včetně hospodaření
 • Vycházet ze záznamů kontrol (ČŠI, veřejnoprávní, hygiena,…)
 • Zadávat srovnávací testy – SCIO, CERMAT, vlastní,…
 • Uplatňovat evaluační metody: SWOT analýza, hospitace, dotazníky, rozhovory, diskuse, pozorování, kontroly, autoevaluace, průzkum,…
 • Respektovat pravidla pro hodnocení žáků
 • Zadat a vyhodnotit závěrečné práce pro žáky 5. a 9. tříd
 • Realizovat hodnocení pedagogických pracovníků podle systému kritérii pro hodnocení výkonu učitele
 • Vést učitelská portfolia s přehledem DVPP
 • Odměňovat zaměstnance na základě předem stanovených pravidel
  
V Plzni dne 16. 1. 2014                               
 
Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100