KONCEPCE ŠKOLY 2018 - 2023

 

„Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak za život a vývoj dítěte, tak za pokračování světa.“
H. Arendtová
 
 
ZÁKLADNÍ CÍL
Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
VÝCHODISKA – SOUČASNÝ STAV
Silné stránky
 • Bezpečné a podnětné prostředí školy
 • Pozitivní klima školy
 • Kvalifikovaný, odborně způsobilý, tvůrčí, aktivní a spolupracující pedagogický sbor tvořený osobnostmi pedagogů
 • Cílené vzdělávání pedagogů v klíčových oblastech
 • Školní vzdělávací program s profilací na jazykové, informační, technické, sportovní, umělecké a přírodovědné obory
 • Držitel Evropské jazykové ceny Label 2012
 • Činnostní, tvořivé, motivační a evaluační formy a metody práce
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky nadané, mimořádně nadané, talentované, o žáky se zdravotním postižením a žáky s neprospěchem
 • Výchovné poradenství a prevence rizikového chování
 • Účast ve vybraných vzdělávacích projektech naplňujících ŠVP
 • Úspěšné zapojení do republikových a mezinárodních soutěží v návaznosti na profilaci školy
 • Tradiční školní akce (slavnostní přivítání prvňáků a zahájení školního roku, volby a jmenování žákovského parlamentu, den otevřených dveří, vánoční setkání, ples školy, lyžařský kurz, projektový den, vystoupení pěveckého sboru na vánočních trzích v Regensburgu, akademie, jazykové zahraniční pobyty, poznávací výlety, exkurze, sportovní dny, projektový den se žáky z Regensburgu, slavnostní vyřazení žáků 5. a 9. ročníků)
 • Velmi dobré materiálně technické vybavení školy pro výuku a zájmovou činnost
 • Kvalitní vybavenost informačními a komunikačními technologiemi
 • Zájmové vzdělávání – činnost družiny a zájmové kroužky
 • Velmi dobrá spolupráce školy s rodiči
 • Aktivní spolupráce s jinými subjekty (MŠ, ZŠ, Knihovna MP, ÚMO 4, příspěvkové organizace města – divadla, muzea, vzdělávací instituce; TJ Sokol Letná, ZŠ Regensburg, PPP Plzeň, SPC Plzeň, SVP Plzeň, NIDV Plzeň, KCVJŠ Plzeň, ZČU Plzeň, Policie ČR, Diakonie Západ)
Slabé stránky
 • Rozsáhlost a venkovní vzhled budovy
 • Materiálně a technicky zastaralý stav ještě nezrekonstruovaných částí budov (např. střechy pavilonů, topný rozvodný systém, fasáda, okolní ploty)
 • Náročná péče o přilehlé prostory
 • Absence vlastního venkovního sportoviště
Celá koncepce školy ke stažení níže. 
 
 
V Plzni dne 14. 10. 2017
Aktualizováno 7. 10. 2020                             
 
                                                                                   Mgr. Bc. Pavla Jedličková
                                                                                            ředitelka školy

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100