Metodik prevence

školní metodička prevence pro 1. stupeň:  

 

 

tel. 378 028 862
v úterý od 14,00 do 16,00 hod.
v kabinetu na 1. stupni, 2. patro č. 86
 

 

školní metodička prevence pro 2. stupeň:

 

 

tel. 378 028 850
po předchozí domluvě
v kabinetu ČJ

 

 • Metodik prevence vytváří preventivní program a podílí se na jeho realizaci.
 • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.
 • Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům pomáhá.
 • Využívá nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů.
 • Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence.

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Nejčastěji mezi rizikové chování řadíme:

 • šikanu a násilí ve školách, včetně extrémně agresivního jednání,
 • záškoláctví,
 • užívání návykových látek,
 • nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.),
 • užívání anabolik a steroidů,
 • kriminální jednání,
 • sexuálně rizikové chování,
 • vandalismus,
 • xenofobii, rasismus a intoleranci,
 • týrání a zneužívání dětí atd.

 

ZÁSADY PREVENCE V KOSTCE

 • získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat
 • hovořit otevřeně s dítětem o alkoholu a drogách a jejich škodlivých účincích
 • pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které usnadní alkohol a drogy odmítat
 • vytvořit zdravá rodinná pravidla
 • předcházet nudě
 • pomoci dítěti se ubránit nevhodné společnosti
 • posílit sebevědomí dítěte
 • spolupracovat s dalšími dospělými a organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

(k nahlédnutí u ŘŠ nebo šk. metodika prevence)

Představuje celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech žáků a na vyplnění jejich volného času. Je určen pro žáky, jejich rodiče a pro všechny pracovníky školy.

Doplňuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku a směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám vyučovacích metod.

 

ČINNOSTI VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ

 • podpora zdravého životního stylu
 • rozvoj etického a právního vědomí a občanských postojů
 • vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům (prezentace školy, jejích výsledků a výsledků žáků v soutěžích)
 • poskytování maximální možné nabídky volitelných předmětů
 • začleňování herních a prožitkových aktivit do výuky
 • posilování pozitivního sebehodnocení žáků a jejich přátelských vztahů ve skupině (skupinové formy výuky, školní projekty, terénní výuka aj.)
 • rozvoj komunikačních dovedností žáků, asertivních dovedností, zlepšení sebeovládání
 • vedení žáků k zájmu o kulturu (kulturní pořady, výstavy)
 • podpora vztahu žáků k prostředí školy (společná péče o třídy a výzdobu školy, udržování okolí školy - Jezírko, Sluneční park)
 • vstřícná komunikace mezi pedagogy a žáky a rodiči žáků
 • spolupráce a konzultace s rodiči, PPP a dalšími organizacemi, které se zabývají prevencí a řešením rizikového chování
 • spolupráce vyučujících konkrétních předmětů, třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy
 • optimalizace sociálního klimatu v jednotlivých třídách a tím i v celé škole
 • zvýšená vnímavost na negativní jevy při dozoru nad žáky
 • seznámení žáků s různými riziky spojenými se závislostmi a jinými škodlivými jevy, posílení jejich schopnosti bránit se zdravým a sociálně akceptovatelným způsobem, působení na jejich postojovou a emocionální složku
 • vytváření protidrogového postoje u žáků
 • vedení k vhodnému a účelnému využívání volného času
 • nabídka mimoškolní zájmové činnosti
 • realizace samostatných projektů a akcí v rámci PP
 • organizování besed na předem vybraná témata
 • další vzdělávání pedagogů v oblasti moderních metod výuky a v oblasti sociálně-psychologických forem práce se skupinou

 

ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ POTŘEBNÝCH PRO ŽIVOT

Autoregulace a sebeovlivňování

 • schopnost motivace ke zdravému způsobu života
 • schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení
 • schopnost chránit a posilovat zdravé sebevědomí
 • schopnost plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl

Dovednosti při zvládání rizikových duševních stavů

 • schopnost se uvolnit, používat vhodnou relaxační techniku, odpočívat
 • schopnost pečovat o vlastní zdraví (výživa, cvičení, využívání zdravotní péče, hygiena, pohybové aktivity atd.)

Sociální dovednosti - sociální učení

 • schopnost čelit sociálnímu tlaku (např. odmítnout vrstevníky, starší nebo nadřízené, když nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky)

Další asertivní dovednosti (zdravé sebeprosazování)

 • schopnost empatie a porozumění životním situacím
 • schopnost komunikace, vyjednávání a nacházení kompromisu

Dovednosti rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání

 • schopnost vytvářet vztahy a budovat si přiměřenou síť sociálních vztahů
 • schopnost čelit reklamě a dalším negativním vlivům okolí (mediální gramotnost)
 • schopnost racionálně hospodařit s penězi

Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zaměstnání a dobrého fungování v něm; rodičovské dovednosti

 • schopnost zvládnout přechod do nového prostředí nebo nové situace

 

ZDROJE, ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

V Plzni 1. 2. 2022

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100