•  

 

Metodik prevence

školní metodička prevence pro 1. stupeň:  

 

 

tel. 378 028 862
v úterý od 14,00 do 16,00 hod.
v kabinetu na 1. stupni, 2. patro č. 86
 

 

školní metodik prevence pro 2. stupeň:

 

 

tel. 378 028 851
v úterý od 14,00 do 16,00 hod.
v kabinetu FY

 

 • Metodik prevence vytváří minimální preventivní program a podílí se na jeho realizaci.
 • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.
 • Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům pomáhá.
 • Využívá nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů.
 • Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence.

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Nejčastěji mezi rizikové chování řadíme:

 • šikanu a násilí ve školách, včetně extrémně agresivního jednání,
 • záškoláctví,
 • užívání návykových látek,
 • nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.),
 • užívání anabolik a steroidů,
 • kriminální jednání,
 • sexuálně rizikové chování,
 • vandalismus,
 • xenofobii, rasismus a intoleranci,
 • týrání a zneužívání dětí atd.

 

ZÁSADY PREVENCE V KOSTCE

 • získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat
 • hovořit otevřeně s dítětem o alkoholu a drogách a jejich škodlivých účincích
 • pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které usnadní alkohol a drogy odmítat
 • vytvořit zdravá rodinná pravidla
 • předcházet nudě
 • pomoci dítěti se ubránit nevhodné společnosti
 • posílit sebevědomí dítěte
 • spolupracovat s dalšími dospělými a organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

(k nahlédnutí u ŘŠ nebo šk. metodika prevence)

Představuje celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech žáků a na vyplnění jejich volného času. Je určen pro žáky, jejich rodiče a pro všechny pracovníky školy.

Doplňuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku a směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám vyučovacích metod.

 

ČINNOSTI VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ

 • podpora zdravého životního stylu
 • rozvoj etického a právního vědomí a občanských postojů
 • vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům (prezentace školy, jejích výsledků a výsledků žáků v soutěžích)
 • poskytování maximální možné nabídky volitelných předmětů
 • začleňování herních a prožitkových aktivit do výuky
 • posilování pozitivního sebehodnocení žáků a jejich přátelských vztahů ve skupině (skupinové formy výuky, školní projekty, terénní výuka aj.)
 • rozvoj komunikačních dovedností žáků, asertivních dovedností, zlepšení sebeovládání
 • vedení žáků k zájmu o kulturu (kulturní pořady, výstavy)
 • podpora vztahu žáků k prostředí školy (společná péče o třídy a výzdobu školy, udržování okolí školy - Jezírko, Sluneční park)
 • vstřícná komunikace mezi pedagogy a žáky a rodiči žáků
 • spolupráce a konzultace s rodiči, PPP a dalšími organizacemi, které se zabývají prevencí a řešením rizikového chování
 • spolupráce vyučujících konkrétních předmětů, třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy
 • optimalizace sociálního klimatu v jednotlivých třídách a tím i v celé škole
 • zvýšená vnímavost na negativní jevy při dozoru nad žáky
 • seznámení žáků s různými riziky spojenými se závislostmi a jinými škodlivými jevy, posílení jejich schopnosti bránit se zdravým a sociálně akceptovatelným způsobem, působení na jejich postojovou a emocionální složku
 • vytváření protidrogového postoje u žáků
 • vedení k vhodnému a účelnému využívání volného času
 • nabídka mimoškolní zájmové činnosti
 • realizace samostatných projektů a akcí v rámci MPP
 • organizování besed na předem vybraná témata
 • další vzdělávání pedagogů v oblasti moderních metod výuky a v oblasti sociálně-psychologických forem práce se skupinou

 

SPOLUPRÁCE S P-CENTREM

 • dlouhodobý program primární prevence určený žákům 6. až 9. tříd ZŠ (čtyřletý kontinuální interaktivní program všeobecné primární prevence, jehož součástí je problematika návykových látek a jiných rizikových forem chování, ale i rozvoj sociálních dovedností).

 

ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ POTŘEBNÝCH PRO ŽIVOT

Autoregulace a sebeovlivňování

 • schopnost motivace ke zdravému způsobu života
 • schopnost oddálit uspokojení nebo potěšení
 • schopnost chránit a posilovat zdravé sebevědomí
 • schopnost plánovat čas, vést přiměřený a vyvážený životní styl

Dovednosti při zvládání rizikových duševních stavů

 • schopnost se uvolnit, používat vhodnou relaxační techniku, odpočívat
 • schopnost pečovat o vlastní zdraví (výživa, cvičení, využívání zdravotní péče, hygiena, pohybové aktivity atd.)

Sociální dovednosti - sociální učení

 • schopnost čelit sociálnímu tlaku (např. odmítnout vrstevníky, starší nebo nadřízené, když nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky)

Další asertivní dovednosti (zdravé sebeprosazování)

 • schopnost empatie a porozumění životním situacím
 • schopnost komunikace, vyjednávání a nacházení kompromisu

Dovednosti rozhodování se a schopnost předvídat následky určitého jednání

 • schopnost vytvářet vztahy a budovat si přiměřenou síť sociálních vztahů
 • schopnost čelit reklamě a dalším negativním vlivům okolí (mediální gramotnost)
 • schopnost racionálně hospodařit s penězi

Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zaměstnání a dobrého fungování v něm; rodičovské dovednosti

 • schopnost zvládnout přechod do nového prostředí nebo nové situace

 

ZDROJE, ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100