Dlouhodobý program primární prevence

 

Dlouhodobý program primární prevence
 
Charakteristika programu
Naše škola je již několik let zapojena v dlouhodobém programu primární prevence P-centra (www.cppt.cz). Tento program je koncipován jako čtyřletý (6. – 9. ročník), celkem se skládá z šestnácti setkání – v každém ročníku proběhnou 4 setkání během školního roku. Jeden blok/setkání trvá vždy dvě vyučovací hodiny. Jednotlivá setkání na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Preventivní působení je díky tomu systematické a dlouhodobé.
Program (jednotlivé bloky) se realizuje přímo na škole nebo v prostorách P-centra. Vlastní činnost vykonávají pracovníci P-centra (lektoři preventivních aktivit), přítomen je ale i pedagogický pracovník (nejčastěji školní metodička prevence, výchovná poradkyně nebo třídní učitel/ka).
Obsah preventivního programu je stanoven tak, aby prostřednictvím jednotlivých témat a metod přispíval k ovlivnění názoru a postojů žáků k drogám žádoucím směrem. Témata se však netýkají pouze drog, ale i dalších sociálních situací a jevů, ve kterých může dojít k ohrožení přirozeného vývoje dítěte. Součástí programu je i rozvoj sociálních dovedností, podpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka pozitivních alternativ trávení volného času.
 
Metody práce
         Dlouhodobý program primární prevence je interaktivní, využívá skupi- nových procesů a dynamiky. K usnadnění verbálních sdělení, reflexí, diskuse, sdílení ve skupině se využívá neverbálních, výtvarných, dramatic-kých, aktivačních technik, práce s modelovými situacemi, zpětné vazby, atp. Předpokladem je aktivní zapojení účastníků.
         Metody práce se přizpůsobují žákům vzhledem k jejich věku, schop- nostem a možnostem, dané situaci.
 
Cíl programu
         Programy primární prevence usilují o to, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Cílem není pouze informovat, ale i ovlivnit chování žáků: součástí programů by proto mělo být získání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život, např. posílení schopnosti mladých lidí čelit tlaku k užívání návykových látek zvýšeným sebevědomím, zkvalitnění sociální komunikace a schopnosti obstát v kolektivu a řešit problémy, konflikty sociálně přiměřeným způsobem.
         Součástí preventivních programů má být podpora a vytváření podmínek pro společensky přijatelné aktivity a vytváření podpůrného prostředí, které dětem a mladým lidem umožňuje navázání uspokojivých vztahů. Do primární prevence patří i nabídka specializované péče v případě potřeby a kontaktů pro eventuální krizové situace.
 
 
TÉMATA
 
6. ročník – Lidé kolem mě
·        Úvodní seznamovací blok
·        Hodnoty (hierarchie hodnot,…)
·        Mezilidské vztahy, sebevědomí
·        Konflikty – řešení vrstevnických vztahů a problémů, šikana
·        Zdraví (volný čas, duševní hygiena, životospráva, stres, zdraví,…)
 
7. ročník – Já a společnost
·        Komunikace (zásady správné a efektivní komunikace, praktické procvičení jednotlivých způsobů odmítání, asertivity a obrany před manipulací,…)
·        Virtuální drogy
·        Předsudky a tolerance
 
8. ročník – Já a závislost
·        Příčiny užívání drog, postoj k drogám (alternativy nedrogových řešení zátěžových situací,…)
·        Legální drogy (vznik a rozvoj závislosti, rizika, nácvik odmítání,…)
·        Nelegální drogy (typy nelegálních drog, rizika spojená s jejich užíváním,…)
·        Legislativa a drogová problematika
·        Systém péče pro uživatele drog
·        Gambling (příčiny patologického hráčství, nebezpečí gamblingu)
·        Sekty, hnutí, extremismus
 
9. ročník – Já a ty
·        Partnerské vztahy a sex (rizika předčasně zahájeného pohlavního života, problematika sexuálního zneužívání,…)
·        Pohlavně přenosné choroby, antikoncepce
·        Videoprojekce (přiblížení drogové problematiky žákům pomocí dokumentárního filmu, následná diskuse ke zhlédnutému filmu)
·        Závěrečné zhodnocení programu (reflexe a zhodnocení programu za celé 4 roky)
 
 
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100