•  

 

Vyhodnocení MPP (2011-12)

 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2011/12

 
            I v letošním školním roce jsme pokračovali v úsilí o vytvoření otevřené školy s demokratickým klimatem, tj. o vytvoření vhodného prostředí založeného na důvěře, respektu, vstřícnosti a spolupráci, na uplatňování demokratických vztahů, principů a hodnot v každodenním životě žáků. Zaměřili jsme se proto systematicky na vztahy mezi žáky a učiteli, i mezi žáky navzájem, a to mj. i zavedením třídnických hodin od 1. do 9. ročníku v rozsahu 1 x za 14 dní.
Minimální preventivní program pro šk. rok 2011/12 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních roků. Byl zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
Vycházel z pokynu MŠMT, č. j.: 1454/2000-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Při jeho tvorbě byla brána na zřetel také Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-12.
            V rámci MPP byl kladen důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy (s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu), komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech žáků třídy (event. rodičů žáků) a pedagogických pracovníků školy, včetně školní metodičky prevence Mgr. Jany Horešovské a výchovné poradkyně Mgr. Jany Vacátkové, které byly s průběhem a výsledky programu seznamovány.
Nejen na začátku, ale i během školního roku se snažíme na základě monitoringu o zmapování tendencí třídy a následnou práci s třídními kolektivy a skupinami žáků. Využíváme k tomu řadu psychosociálních her, které jsou zaměřeny na komunikaci, naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, kontakt, přátelství, sebeúctu a sebevědomí, důvěru, soucit, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí, potlačení agrese, umění spolupráce, na zažití úspěchu pro každého, řešení problémů aj.
Pro ty kolektivy, kde se vyskytují výraznější problémy, sestavujeme výchovný plán, podle kterého se se třídou dále pracuje. Významnou úlohu mj. sehrávají, vedle spolupráce s rodiči, i třídnické hodiny, neboť třídní učitel je na základní škole klíčovou osobou ve sféře vlivu na atmosféru třídy, na vytváření důvěry a na podporu otevřené komunikace mezi žáky ve třídě.
V případě potřeby konzultace se třídní učitel může obrátit na užší „preventivní tým“, který tvoří ředitelka školy Mgr. Bc. Pavla Jedličková, školní metodička prevence Mgr. Jana Horešovská a výchovná poradkyně Mgr. Jana Vacátková. Do tohoto týmu patří od září 2011 i Mgr. Helena Svobodová, metodička prevence pro 1. stupeň.
Naše škola také dlouhodobě spolupracuje i s dalšími vnějšími subjekty (např. s PPP Plzeň, P-centrem aj.), zejména při zajištění různých prožitkových programů - viz Přehled aktivit v rámci primární prevence. Nově jsme navázali také spolupráci s Bílým kruhem bezpečí.
 
Hodnocení činnosti
 
1) DVPP
            V 1. pololetí letošního školního roku završily školní metodička prevence Mgr. Jana Horešovská a metodička prevence pro 1. stupeň Mgr. Helena Svobodová 255 hodinové studium k výkonu specializovaných činností v projektu KOTVA (systém dalšího vzdělávání PP v primární prevenci rizikového chování). Úspěšným absolvováním závěrečné zkoušky a obhajoby písemné práce tak obě splnily kritéria pro řádné absolutorium tohoto studia.
            Všichni pedagogičtí pracovníci v říjnu 2011 absolvovali formou pracovní dílny s nácvikem vzdělávací program Duševní hygiena (stres - mechanismus působení stresu, hospodaření s časem a práce s negativními emocemi, syndrom vyhoření - typické fáze a příznaky, krátká relaxační cvičení vhodná do školního režimu, rehabilitační cvičení, autogenní trénink, jednoduché masáže, sebereflexe).
            V říjnu 2011 proběhlo také 1. setkání Mišího klubu, kterého se zúčastnila ředitelka školy Mgr. Bc. Pavla Jedličková.
            V listopadu se konala konference Primární prevence rizikového chování 2011 v Praze na téma „Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách?“, kde byla představena naše vítězná školní mediální kampaň „MIŠí děti říkají STOP kyberšikaně“ (Mgr. Jana Tomanová a Mgr. Růžena Písková).
            V lednu 2012 rovněž proběhla evaluační konference projektu KPZ (komplexní zajištění primárně preventivních a intervenčních aktivit na MŠ, ZŠ, SŠ), které se zúčastnily Mgr. Jana Horešovská a Mgr. Jana Vacátková. V rámci této konference mj. absolvovaly i workshop na téma Partnerské vztahy a sex.
            Další vzdělávací aktivitou v 1. pololetí byl kurz Červeného kříže s názvem Zdravotník zotavovacích akcí - o správném postupu při poskytování první pomoci byly proškoleny za 1. stupeň Mgr. Petra Častorálová, Mgr. Helena Kopačková, Mgr. Ludmila Petráková, Mgr. Dita Szabó a Mgr. Štěpánka Tomanová.
            Ve 2. pololetí  absolvovala Mgr. Helena Svobodová, metodička prevence pro 1. stupeň, vzdělávací seminář Psychohygiena (P-centrum) a seminář pro žadatele o dotace na rok 2013 (Plzeňský kraj).
            V dubnu 2012 se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili vzdělávacího programu Autonomní třída - cesta ke spolupráci, který lektorovala Mgr. Kamila Bobysudová.
            V červnu 2012 proběhla schůzka školních metodiků prevence v doprovodu vedení školy s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny a ředitelkou Střediska výchovné péče - cílem bylo pomocí skupinové diskuze a workshopů zmapovat situaci na základních školách při práci s dětmi s poruchami chování (akci připravil OŠMT ve spolupráci s Odborem bezpečnosti MMP). Této schůzky se zúčastnila Mgr. Jana Horešovská (školní metodička prevence) a Mgr. Jana Vacátková (výchovná poradkyně a zástupkyně ředitelky pro 1. st.).
            Obě metodičky prevence (Mgr. Jana Horešovská a Mgr. Helena Svobodová) se navíc pravidelně účastnily schůzek metodiků prevence, které organizovala PPP Plzeň.
 
 
2) Přehled aktivit v rámci primární prevence
            Během celého školního roku byly v rámci všeobecné prevence realizovány četné aktivity, vycházející z učebních plánů, zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí, kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací. Žáci se rovněž účastnili prožitkových programů, zaměřených na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů. Tyto programy zajišťovali oblastní metodici z PPP Plzeň, P-centrum a Bílý kruh bezpečí.
            Na podzim proběhl v obou prvních třídách adaptační program Město štěstí (PPP Plzeň, 3 x 2 hod. - práce s nově vzniklým kolektivem, vytvoření kvalitního jádra a tím posílení zdravého vývoje skupinové dynamiky).
            Rovněž v 6. A byl realizován celodenní adaptační program pro třídní kolektiv - cílem bylo upevnit nově vytvořené sociální klima v návaznosti na předchozí práci se skupinou a posílit zdravý vývoj skupinové dynamiky. Žáci byli zapojeni do psychosociálních her aktivačně motivačního charakteru, účastnili se aktivit podporujících vytvoření vzájemné důvěry a ve skupinách hledali různá řešení zátěžových situací, kterým byli vystaveni.
V prvním pololetí pokračoval na 2. stupni Dlouhodobý program primární prevence, realizovaný P-centrem. Tento program je koncipován jako čtyřletý (6. - 9. ročník), celkem se skládá z šestnácti setkání - v každém ročníku proběhnou 4 setkání během školního roku. Jeden blok/setkání trvá vždy dvě vyučovací hodiny. Jednotlivá setkání na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Preventivní působení je díky tomu systematické a dlouhodobé. Obsah tohoto preventivního programu je stanoven tak, aby prostřednictvím jednotlivých témat a metod přispíval k ovlivnění názoru a postojů žáků k drogám žádoucím směrem. Témata se však netýkají pouze drog, ale i dalších sociálních situací a jevů, ve kterých může dojít k ohrožení přirozeného vývoje dítěte. Součástí programu je i rozvoj sociálních dovedností, podpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka pozitivních alternativ trávení volného času.
Témata pro jednotlivé ročníky byla:
6. ročník - Lidé kolem mě
·         Úvodní seznamovací blok
·         Mezilidské vztahy
·         Sebevědomí
·         Vztahy ve třídě
7. ročník - Já a společnost
·         Komunikace (zásady správné a efektivní komunikace, praktické procvičení jednotlivých způsobů odmítání, asertivity a obrany před manipulací,…) - 2 bloky
·         Virtuální drogy
·         Předsudky a tolerance
8. ročník - Já a závislost
·        Příčiny užívání drog, postoj k drogám (alternativy nedrogových řešení zátěžových situací,…)
·        Legislativa a drogová problematika
·        Systém péče pro uživatele drog
·        Nová náboženská hnutí - sekty, hnutí, extremismus
9. ročník - Já a ty
·         Partnerské vztahy
·         Sexualita (rizika předčasně zahájeného pohlavního života, problematika sexuálního zneužívání,…)
·         Pohlavně přenosné choroby, antikoncepce
·         Závěrečné zhodnocení programu (reflexe a zhodnocení programu za celé 4 roky)
 
            V prosinci 2011 se obě sedmé třídy také zapojily do projektu „Prevence užívání alkoholu“, který byl realizován praktikantkami v rámci studia učitelství VZ na FPEZČU v Plzni.
            Ve 2. pololetí obě 8. třídy a 9. A absolvovaly dvouhodinový program Prevence domácího násilí (Bílý kruh bezpečí) - cílem bylo zvýšit informovanost žáků ZŠ o činnosti BKB, přinést základní informace o existenci domácího násilí (o jeho znacích, projevech, možných příčinách, možnostech obrany,…) a zprostředkovat informace o institucích poskytujících pomoc v dané problematice.
            Významnou aktivitou v letošním školním roce bylo mapování školy na téma „Způsob trávení volného času žáků naší školy“ v rámci projektu „Model respektujícího žákovského parlamentu“ (aneb Žákovský parlament jako nástroj prevence sociálně patologických jevů) - zadání vlastního dotazníku členy žákovského parlamentu v 1. až 9. ročníku. Na základě výsledků zpracované analýzy byl uskutečněn celoškolní projekt žákovského parlamentu Den her. Přínosem tohoto projektu pro školu bylo přispění k pozitivnímu ovlivňování klimatu školy - vytvoření vztahů mezi staršími a mladšími dětmi, integrace dětí ohrožených sociálním vyloučením, výchova žáků k toleranci a vzájemnému respektu, zlepšení komunikace (nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a jejich učiteli), vedení žáků ke zdravému životnímu stylu (deskové hry jako alternativa her počítačových), osobnostní a sociální rozvoj žáků.
 
            K dalším aktivitám školy patřily např. i preventivní akce na 1. stupni Zdravé sezení; besedy s Městskou policií na téma Setkání s cizím člověkem (1. A a B), Činnost městské policie - včetně ukázky práce psovoda MP (2. a 3. ročník), Listina základních práv a svobod (4. a 5. ročník); beseda s Policií ČR - v rámci projektu Ajax (2. A a B); EVVO pořad pro 2. stupeň - Recyklační hlídka; celoškolní výtvarný projekt na téma Zdravé jídlo a pohyb k nám patří (zapojení školy do soutěže o 3 nejlépe vyzdobené jídelny s cílem vyhrát zážitkový a sportovní den pro celou školu); terénní výuka na 2. stupni; projekt 1. stupně Den Země; účast v soutěži Mladý zdravotník (výběr žáků 5. ročníku); dopravní soutěž Mladých cyklistů (1. stupeň); úspěšné zapojení do různých tematických výtvarných soutěží (např. Celé Česko čte dětem, Ovoce na naší zahrádce); škola v přírodě (1. stupeň); letní škola „Rozumíme penězům“ - odměna za vítězství soutěžního klipu Proč je rozumné rozumět penězům (výběr žáků 7. ročníku); akademie 1. stupně; slavnostní vyřazení žáků 5. a 9. tříd; akce na závěr šk. roku - školní výlety, branný den, sportovní den aj.
 
Během tohoto školního roku byly na škole evidovány následující projevy rizikového chování: vztahové problémy mezi žáky (zejména v 9. A), slovní útoky, vyhrožování, vandalismus, vulgární vyjadřování, kouření (včetně kouření elektronických cigaret), záškoláctví. Způsob řešení: třídní učitel v třídním kolektivu (především během třídnických hodin), spolupráce výchovné poradkyně a školní metodičky prevence se zákonnými zástupci, spolupráce s organizacemi a odborníky, kteří se podílejí na prevenci rizikového chování (PPP Plzeň, P-centrum, OSPOD, Policie ČR, Městská policie Plzeň, SVP aj.).
 
Pro zajištění primární prevence jsme využili mj. i grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2011 „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“. Název našeho projektu byl „Škola pro všechny.“
 
 
Úkoly pro rok 2012/13
·        Pozitivní ovlivňování klimatu školy - vedení žáků k toleranci a vzájemnému respektu, k pocitu sounáležitosti se školou (aktivní zapojení do života školy, posílení odpovědného přístupu).
·          Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
·          Zkvalitnění a zefektivnění třídnických hodin - metodická podpora třídních učitelů.
·          Pokračování v projektu „Model respektujícího žákovského parlamentu“ (aneb Žákovský parlament jako nástroj prevence sociálně patologických jevů).
·          Realizace adaptačních aktivit v obou prvních a šestých třídách a v budoucí spojené osmé třídě.
·          Spolupráce s P-centrem - dlouhodobý program primární prevence na 2. stupni.
·          DVPP v oblasti primární prevence rizikového chování, osobnostně-sociální výchovy a zvládání problémových situací.
·          Využití finančních prostředků z projektu „EU peníze školám“ určených na oblast primární prevence.
 
Vypracovala: Mgr. Jana Horešovská (ŠMP)

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100