Poradenské služby

 POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

Školní poradenské pracoviště při 28. základní škole Plzeň (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost ŠPP je legislativně řízena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Poradenské služby škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům bezplatně na základě žádosti zákonných zástupců. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

Na škole zajišťuje poradenskou činnost:

výchovná poradkyně pro 1. i 2. stupeň:  

 

 

tel. 378 028 854
v pondělí od 14,00 do 16,00 hod.
v kabinetu VV č. 40, 2. patro v budově 2. stupně
 

 

školní metodička prevence pro 1. stupeň:  

 

 

tel. 378 028 862
v úterý od 14,00 do 16,00 hod.
v kabinetu na 1. stupni, 2. patro č. 86
 

 

školní metodička prevence pro 2. stupeň: 

tel. 378 028 850
po předchozí domluvě
v kabinetu ČJ na 2. stupni, přízemí

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků. Jsou zaměřené zejména na:

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
c) prevenci školní neúspěšnosti,
d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
V Plzni dne 1. 2. 2022
Schválila: Mgr. Bc. Pavla Jedličková - ředitelka školy   
 

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100