Volba povolání

Informace pro vycházející žáky 8. - 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnázií

Vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy ve školním roce 2022/23
 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště. Od školního roku 2016/17 se mění okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon 561/2004Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů.

Změny v přihláškách souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 školského zákona. Při jednotné zkoušce se ve čtyřletých oborech prokazují  znalosti z celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v šestiletých a osmiletých oborech vzdělávání se prokazují znalosti z jeho obsahu úměrného době vzdělávání.

Co musím udělat před přijímacím řízením?

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání - příručka "Čím budu".

 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.

 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.

 4. Škola vytiskne přihlášku, vy si ji několikrát nakopírujete oboustranně (v dokumentu se nesmí škrtat ani bělit a je lepší mít víc pokusů k vyplňování), vyplnit 2 přihlášky a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 17. února 2023, do 18. 11. 2022 u škol s talentovou zkouškou) - uchazeč na přihlášce uvede 2 školy (pořadí škol na přihláškách je stejné, neprohazovat). Pokud to škola vyžaduje, nechá uchazeč potvrdit svůj zdravotní stav lékařem.

 5. Po kontrole VP a podpisu ředitelky školy Vám budou přihlášky vráceny.

 6. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušných školách do 1. 3. 2023 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022) 

 7. Vyzvednout si zápisový lístek do 10. 3. 2023 u výchovné poradkyně.

Co udělat po odevzdání přihlášky:                                                                                                                                                   

 1. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, výjimku tvoří případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na odvolání, pak je možné vzít zápisový lístek zpět. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu se prodlužuje na 10 pracovních dnů.

 2. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Poradenské zařízení vyhotovuje zvláštní dokument, který rodič vyzvedává v poradenském zařízení a přikládá k přihlášce jako přílohu.

 3. Termíny jednotných testů: pro čtyřletá studia 12. a 13. dubna 2023, pro šestiletá a osmiletá gymnázia 17. a 18. dubna 2023.

 4. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů  ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí písemně. Uchazeč si vyzvedá rozhodnutí do 5 dnů a může se do 3 dnů písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)

 5. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

Vyplnění přihlášky:  

 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.

 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.

 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).

 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.

 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!

 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.

 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.

 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.

 9. Druhou stranu přihlášky (na vzorové přihlášce tiskne škola z onlinu) – píší se sem předměty a známky za celý osmý ročník a pololetí devátého ročníku (u žáků odcházejících dříve celý 7. ročník a pololetí osmého, u žáků z 5. tříd celý 4. ročník a pololetí pátého).  Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

 10. IZO školy – 102 228 418

 11. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.

Co je zápisový lístek? Až budete vědět, že žáka přijali na SŠ nebo SOU, přihlásíte ho zápisovým lístkem k zářiovému zápisu.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

To neplatí v případech kdy:
- uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. (Ale nejlepší je ho na sekretariát odnést osobně.)V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.
Uchazeč může ve školním roce 2022/23 vzít svůj zápisový lístek zpět, pokud byl úspěšný v prvním kole v náhradním termínu a chce svou volbu školy změnit.
Ztráta zápisového lístku:
Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).

Přeji Vám i Vašim dětem dobrou volbu pro úspěšný krok do života.

Mgr. Kateřina Hamplová, výchovná poradkyně

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100