•                      

 

Volba povolání

Informace pro vycházející žáky 8. - 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnázií

Vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy ve školním roce 2020/21
 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště. Od školního roku 2016/17 se mění okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon 561/2004Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů.

Změny v přihláškách souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 školského zákona. Při jednotné zkoušce se ve čtyřletých oborech prokazují  znalosti z celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v šestiletých a osmiletých oborech vzdělávání se prokazují znalosti z jeho obsahu úměrného době vzdělávání.

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit (započítat formou bodů) hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/20.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání - příručka "Čím budu".
 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.
 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
 4. Škola vytiskne přihlášku, vy si ji několikrát nakopírujete oboustranně (v dokumentu se nesmí škrtat ani bělit a je lepší mít víc pokusů k vyplňování), vyplnit 2 přihlášky a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 12. února 2021, do 15. 11. 2020 u škol s talentovou zkouškou) - uchazeč na přihlášce uvede 2 školy (pořadí škol na přihláškách je stejné, neprohazovat). Pokud to škola vyžaduje, nechá uchazeč potvrdit svůj zdravotní stav lékařem.
 5. Po kontrole VP a podpisu ředitelky školy Vám budou přihlášky vráceny.
 6. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušných školách do 1. 3. 2021 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020) 
 7. Vyzvednout si zápisový lístek do 12. 3. 2021 u výchovné poradkyně.

Co udělat po odevzdání přihlášky:                                                                                                                                                   

 1. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, výjimku tvoří případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na odvolání, pak je možné vzít zápisový lístek zpět. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu se prodlužuje na 10 pracovních dnů.
 2. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Poradenské zařízení vyhotovuje zvláštní dokument, který rodič vyzvedává v poradenském zařízení a přikládá k přihlášce jako přílohu.
 3. Termíny jednotných testů: pro čtyřletá studia 12. a 13. dubna 2021, pro šestiletá a osmiletá gymnázia 14. a 15. dubna 2021.
 4. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů  ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí písemně. Uchazeč si vyzvedá rozhodnutí do 5 dnů a může se do 3 dnů písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)
 5. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů.

Vyplnění přihlášky:  

 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. Druhou stranu přihlášky (na vzorové přihlášce tiskne škola z onlinu) – píší se sem předměty a známky za celý osmý ročník a pololetí devátého ročníku (u žáků odcházejících dříve celý 7. ročník a pololetí osmého, u žáků z 5. tříd celý 4. ročník a pololetí pátého).  Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
 10. IZO školy – 102 228 418
 11. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.

Přeji Vám i Vašim dětem dobrou volbu pro úspěšný krok do života.

Mgr. Kateřina Hamplová, výchovná poradkyně
28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100