•  

 

Školní řád

Změny v připravované verzi budou platit od 1. 12. 2020, nová verze již je schválena školskou radou a je ke stažení níže pod textem. Zákonní zástupci byli se změnami seznámeni při třídních aktivech 26. 11. 2020. 

Změny:

1.2 Povinnosti žáků
Žák má povinnost: Řádně se vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající,

1.4. Povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci jsou povinni: dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v distanční formě vzdělávání, v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

2.2       Režim v distanční formě vzdělávání

  • Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.
  • Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:

on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část

off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním,

individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,

komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,

zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,

informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení,

pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,

  • Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.
  •  Pokud nebude možné uskutečňovat praktické vyučování na školním pracovišti, bude toto praktické vyučování nahrazeno po dobu uzavření škol teoretickou výukou a po ukončení uzavření škol bude posíleno zase praktické vyučování.

4.1 Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.

 OBSAH:

A.   Školní řád
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy
1.1.   Práva žáků
1.2.   Povinnosti žáků
1.3.   Práva zákonných zástupců
1.4.   Povinnosti zákonných zástupců
1.5.   Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
2.   Provoz a vnitřní režim školy
2.1.      Režim činnosti ve škole, vstup do budovy školy
2.2.   Režim v distanční formě vzdělávání
2.3.      Režim při akcích mimo školu
2.4.      Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáka z vyučování
3.      Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým  chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4.       Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
4.1.      Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
4.2.      Pravidla pro používání žákovských skříněk
4.3.      Pravidla pro používání šatních skříněk
 
B. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků
1.      Základní ustanovení
2.      Etická a pedagogická východiska procesu hodnocení
3.      Zásady a pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
4.      Způsob získávání podkladů pro hodnocení
5.      Informování zákonných zástupců
6.      Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
7.      Stupně hodnocení prospěchu a chování
8.      Výchovná opatření
9.      Zásady pro hodnocení chování
10. Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení
11. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
12. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
13. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců
14. Komisionální přezkoušení žáka (pochybnosti ze strany zákonného zástupce)
15. Opravné zkoušky
 

 

 

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100