Školní řád

 

Od 1. 9. 2022 došlo k úpravě bodu 1.2 Povinnosti žáků, Žák má zakázáno, odstavec 4 - kouřit či jinak užívat tabákové, popř. nikotinové výrobky v prostorách školy, v areálu školy a při akcích organizovaných školou

 OBSAH:

A.   Školní řád
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy
1.1.   Práva žáků
1.2.   Povinnosti žáků
1.3.   Práva zákonných zástupců
1.4.   Povinnosti zákonných zástupců
1.5.   Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
2.   Provoz a vnitřní režim školy
2.1.      Režim činnosti ve škole, vstup do budovy školy
2.2.   Režim v distanční formě vzdělávání
2.3.      Režim při akcích mimo školu
2.4.      Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáka z vyučování
3.      Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým  chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4.       Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
4.1.      Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
4.2.      Pravidla pro používání žákovských skříněk
4.3.      Pravidla pro používání šatních skříněk
 
B. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků
1.      Základní ustanovení
2.      Etická a pedagogická východiska procesu hodnocení
3.      Zásady a pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou
4.      Způsob získávání podkladů pro hodnocení
5.      Informování zákonných zástupců
6.      Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
7.      Stupně hodnocení prospěchu a chování
8.      Výchovná opatření
9.      Zásady pro hodnocení chování
10. Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení
11. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
12. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
13. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců
14. Komisionální přezkoušení žáka (pochybnosti ze strany zákonného zástupce)
15. Opravné zkoušky
 

 

 

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100