•                      

 

Úřední deska 28. základní školy

 

Základní informace

Název:28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Právní forma:příspěvková organizace
Identifikátor zařízení:600 069 745
IČO:708 80 026
IZO:102 228 418
REDIZO:600 069 745
Datová schránka:fk9mwc4
Ředitelka školy:Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Od:1.7.2005
Zřizovatel:Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně
Právní forma:obec, IČO: 00 075 370
Adresa:náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy:Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu
Adresa:Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
  • Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  • Vyhláška č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání
  •  Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

 

Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Úplný oficiální název povinného subjektu.28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Základní účel zřízení: poskytování základního vzdělávání
Hlavní činnost a doplňková činnost dle zřizovací listiny [zde].
Zřizovatel: statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu 
Popis organizační struktury povinného subjektu.
Organizační struktura
Kontaktní spojení

Ředitelka školy - Mgr. Bc. Pavla Jedličková

378 028 840; jedlickovapa@zs28.plzen-edu.cz

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň - Mgr.  Stanislava Hlavinková

378 028 870; hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz

Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň - Mgr. Blanka Koukolíková

378 028 849; koukolikovabl@zs28.plzen-edu.cz

Výchovná poradkyně 1. stupeň - PhDr. Kateřina Dosedělová

378 028 859; dosedelovaka@zs28.plzen-edu.cz

Výchovná poradkyně 2. stupeň - Mgr. Kateřina Hamplová

378 028 854; hamplovaka@zs28.plzen-edu.cz

Školní metodik prevence 1. stupeň - Mgr. Helena Svobodová

378 028 862; svobodovahe1@zs28.plzen-edu.cz

Školní metodik prevence 2. stupeň - Mgr. Martin Řehák

378 028 851; rehakma@zs28.plzen-edu.cz

Sekretariát - Meinzrová Kristina

378 028 880; skola@zs28.plzen-edu.cz

Ostatní kontakty

Platby

Poplatek za školní družinu

Stravné

Identifikační číslo školy (IČ)
IČ: 70880026
Daňové identifikační číslo (DIČ)
Škola není plátcem daně z  přidané hodnoty
Dokumenty

Údaje o rozpočtu

Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 (starší ve výroční zprávě)

ŠVP

Zřizovací listina

Žádosti o informace

Písemné žádosti o poskytnutí informací přijímá:

            Asistentka školy Bc. Kristina Meinzrová – tel. 378 028 880

Směrnice - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Přijímáním a vyřizováním stížností je pověřena zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Stanislava Hlavinková 378 028 870; hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz
NAPLŇOVÁNÍ ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
V roce 2016 - 2018 nebyly podány žádné žádosti o sdělení informací.
Opravné prostředky
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu – proklik  viz příloha č. 3
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
poštou nebo osobně do 15 dnů ode dne doručení
Formuláře ke stažení

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitele ZŠ nebo stáhnout níže.

Žádosti předškoláci

Žádosti ZŠ 

Přihláška ke stravování

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce, Zápis do ZŠ, Přihláška k povinné školní docházce, Žádost o odklad PŠD

Zápis do ŠD

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí
Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Dosud nebylo řešeno

Licenční smlouvy, Výhradní licence
Nejsou uzavřeny
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zprávy

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100