Úřední deska 28. základní školy

 

Základní informace

Název:28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Právní forma:příspěvková organizace
Identifikátor zařízení:600 069 745
IČO:708 80 026
IZO:102 228 418
REDIZO:600 069 745
Datová schránka:fk9mwc4
Ředitelka školy:Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Od:1.7.2005
Zřizovatel:Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně
Právní forma:obec, IČO: 00 075 370
Adresa:náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy:Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu
Adresa:Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
 • Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání
 •  Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

 

Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Základní účel zřízení:
 •  poskytování základního vzdělávání.
Hlavní činnost:
 • poskytování základního vzdělávání;
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně;
 • zajištění školního stravování pro žáky;
 • zajištění závodního stravování;
 • výchova a rozvoj talentované mládeže;
 • zajištění provozu školního klubu.
Doplňková činnost:
 • zajištění stravování pro veřejnost;
 • zajištění vzdělávání a tělovýchovných činností pro volný čas;
 • pořádání kulturně-vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Zřizovatel: statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
3. Organizační struktura

Organizační řád 28. základní školy Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti pracovníků školy.

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

Kontakty

Ředitelka školy - Mgr. Bc. Pavla Jedličková

+420 378 028 840; jedlickovapa@zs28.plzen-edu.cz

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň - Mgr.  Stanislava Hlavinková

+420 378 028 870; hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň - Mgr. Stanislav Hefler

+420 378 028 849; heflerst@zs28.plzen-edu.cz

Výchovná poradkyně - Mgr. Kateřina Hamplová

+420 378 028 854; hamplovaka@zs28.plzen-edu.cz

Školní metodik prevence 1. stupeň - Mgr. Helena Svobodová

+420 378 028 862; svobodovahe1@zs28.plzen-edu.cz

Školní metodik prevence 2. stupeň - Mgr. Jana Horešovská

+420 378 028 850; horesovskaja@zs28.plzen-edu.cz

Sekretariát - Meinzrová Kristina

+420 378 028 880; skola@zs28.plzen-edu.cz

Ostatní kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Školní družina:
číslo účtu: 50133311/0100

Školní jídelna:
číslo účtu: 7135311/0100
informace k platbě

6. IČO
70880026
7. Plátce daně z přidané hodno
Škola není plátcem daně z  přidané hodnoty
8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

ŠVP

8.2 Rozpočet:

Údaje o rozpočtu

Zpráva o hospodaření školy za rok 2021

Zpráva o hospodaření školy za rok 2020

Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 (starší ve výroční zprávě)

9. Žádosti o informace

Místo a způsob podání:

1. podání elektronicky:

 • Prostřednictvím elektronické pošty E-mail - skola@zs28.plzen-edu.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (ID) - fk9mwc4

2. Podání písemně:

 • Poštou – na adresu sídla organizace - Rodinná 39, Plzeň 312 00
 • Osobně – v sídle organizace - Asistentka školy Bc. Kristina Meinzrová

Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby ( žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti)

Písemné žádosti o informace přijímá ředitel školy.

Směrnice - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Přijímáním a vyřizováním stížností je pověřena zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Stanislava Hlavinková +420 378 028 870; hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz

Směrnice - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

11. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy:
12. Úhrady za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Dosud nebylo řešeno
13. Licenční smlouvy
Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100