•  

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o obnovení omezeného provozu od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu na prvním stupni a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací.

Od 25. 5. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků na prvním stupni.

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné, nebude nutné omlouvat žáky, pokud nebudou k výuce od 25. 5. 2020 přihlášeni. Žádnému žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Je jen na vašem rozhodnutí, zda budete vaše dítě do školy posílat. Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle podmínek, které jsou uvedeny dále, ale pochopitelně je nezbytně nutné vědět, kolik žáků do školy přijde.

Vy, kteří nebudete přihlašovat vaše dítě k přítomnosti ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020, vyplníte Prohlášení o neúčasti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (příloha na konci tohoto dopisu).
Prohlášení můžete odeslat naskenované na mailovou adresu zástupkyně ředitelky (dále jen ZŘ) pro 1. stupeň –
hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz, nebo vhodit do schránky školy, nebo osobně předat v kanceláři školy ZŘ pro 1. stupeň ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 7,30 do 16,00 hodin.

Vy, kteří budete přihlašovat vaše dítě k přítomnosti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 vyplníte Žádost o přítomnosti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (příloha na konci tohoto dopisu).

Než se rozhodnete a vyplníte, zvažte následující:

 1. Dítě musíte přihlásit do 18. 5. 2020 do 12,00 hodin k docházce od 25. 5. 2020. Žádost můžete odeslat naskenovanou na mailovou adresu ZŘ pro 1. stupeň – hlavinkovast@zs28.plzen-edu.cz, nebo ji můžete vhodit v požadovaném termínu do schránky školy, nebo osobně předat v kanceláři školy ZŘ pro 1. stupeň ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 7,30 do 16,00 hodin.
 2. Pokud nastoupíte později, je možné, ale přihlášení musí být dle bodu 1, dodatečně žáka přihlásit není možné.
 3. Omlouvání žáků přihlášených k docházce do školy probíhá podle Školního řádu, nic se nemění. Škola bude požadovat informaci, zda žák bude i nadále do skupiny docházet.
 4. Škola bude potvrzovat přítomnost žáka ve škole, nelze tedy po dobu přítomnosti žáka ve škole uplatňovat OČR.
 5. Provoz školy bude od 8,00 do 16,00 hodin. Ranní družina není možná.
 6. Ranní příchody budou pravděpodobně upraveny pro jednotlivé skupiny tak, aby se žáci nehromadili před školou. Kdy bude čas vašeho dítěte pro příchod do školy, a kterým vchodem půjde, sdělíme zákonným zástupcům přihlášených žáků do 21. 5. 2020 emailem. Předpokládáme, že příchody jednotlivých skupin žáků budou v časovém rozmezí od 7,45 do 8,15 hodin.
 7. Odpolední odchody žáků budou dle času, který uvedete v Žádosti o přítomnosti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Přesto pravděpodobně budete požádáni o vyzvednutí (samostatný odchod dítěte z budovy školy) v určený čas (rozmezí minut, podobný systém jako při ranním příchodu), ale to vše záleží na počtech žáků a jejich času odchodu. Nebude možný čas kdykoli, proto prosíme vyplňte žádost odpovědně.
 8. Odpolední přítomnost bude umožněna i žákům, kteří nenavštěvují v běžném režimu školní družinu a bude pro všechny bezplatná.

Rádi bychom dodrželi skupiny podle jednotlivých tříd se stávajícími třídními učiteli, ale vzhledem k omezenému počtu žáků na jednu skupinu (15 žáků) nyní nezaručíme, že to tak opravdu bude možné.

Skupiny žáků budou vytvořeny k 25. 5. 2020 (i s těmi, kteří budou mít možnost nastoupit později) a budou neměnné do 30. 6. 2020. Skupiny budou stejné i pro odpolední činnost školní družiny. Z tohoto důvodu bude naplněnost skupin tvořena i s ohledem na časy odchodů vašich dětí ze školy.
Předpokládáme výuku hlavních předmětů v rozsahu distančního vzdělávání bez výchov. Ty zajistí program školní družiny. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, však není možná, stejně tak jako aktivity mimo areál školy. Venkovní pobyt bude možný pouze v omezeném rozsahu na pozemku školy. Nebude možnost využívat sportovní areál TJ Sokol Letná.

Školní stravování bude zajištěno formou oběda. Pitný režim bude zajištěn jen u oběda. Děti budou mít svoje pití na celý den, totéž platí i o svačinách.

Při otevření škol je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 30. 4. 2020. (Plné znění: ZDE).

„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 m.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Škola zajistí organizaci pohybu osob před budovou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky při příchodu před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník podle předem stanoveného časového harmonogramu.
 • Škola stanoví zároveň pravidla a časový harmonogram pro odchody žáků ze školy na základě vyplněné Žádosti o přítomnosti žáka ve škole.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. To platí i při odchodu ze školy.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem a pedagog zajistí desinfekci rukou.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo určenou třídu roušky (vyjímky MZČR ZDE).
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny.

 V budově školy a školní jídelně

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 m vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m).
 • Jednotlivé skupiny budou mít odlišný rozvrh dne tak, aby se zamezilo potkávání jednotlivých skupin na chodbách, toaletách a venkovních prostorách na pozemku školy.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Před obědem si žáci ve své třídě umyjí ruce a před školní jídelnou využijí desinfekční stojan k desinfekci rukou.
 • Ve školní jídelně budou žáci rozmístěni tak, aby byly dodrženy stanovené rozestupy 2 m.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití1 do vlastního sáčku.
 • Pokrmy bude vydávat personál ŠJ včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Třídy a další prostory budou pravidelně větrány během dne.

Ve třídě

 • Ve třídě, která bude určena pro jednotlivou skupinu žáků bude maximálně 15 žáků, každý žák bude mít svoji vlastní lavici. Lavice budou postaveny tak, aby rozmezí mezi jednotlivými žáky bylo 2 m.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • V průběhu vzdělávání, kdy žák sedí v lavici, nemusí nosit roušku1 s výjimkou situací, ve kterých dochází k blízkému kontaktu (skupinová práce) nebo když o nošení roušek rozhodne pedagog.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy, dle možností se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Rizikové skupiny žáků

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
     a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
     b) při protinádorové léčbě,
     c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z bodů 2–8 uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuji, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do školy podepíše a předloží zákonný zástupce žáka písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument naleznete v příloze.

Žák přinese podepsaný dokument první den obnovené docházky do školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, bude rozhodnuto o přijetí žáka do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií:

 1. Zákonný zástupce prokáže, že pracuje.
 2. V běžném provozu žák navštěvoval školní družinu.
 3. Uvedený den nástupu do školy dle žádosti o přítomnosti žáka ve škole. (přednost má zahájení 25. 5. 2020)
 4. Pořadí došlé žádosti.

 

Mgr. Bc. Pavla Jedličková
ředitelka školy

 

28. základní škola Plzeň na mapě

Adresa školy

28. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
GPS: 49.7449322N, 13.4109242E

tel: (+420) 378 028 888
fax: 378028860
e-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
ID datové schránky: fk9mwc4
IČ: 70880026
RED IZO: 102228418
Komerční banka Plzeň-město č. ú.  50133311/0100